ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

สมาคมนิสิตเก่าจุฬา จับมือศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดตัวโครงการจุฬาฯเพื่อความเป็นเลิศของไทย ( CUTE ) พร้อมให้การสนับสนุนเงินลงทุน คำแนะนำกับผู้ประกอบการธุรกิจ สตาร์ทอัพที่มีนวัตกรรม

          - ครั้งแรกของการผนึกกำลังของนิสิตเก่าจุฬาฯ ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาอาชีพต่างๆอาสาเป็นพี่เลี้ยงและผู้ร่วมลงทุน เสริมศักยภาพ เพิ่มประสิทธิภาพให้กับผู้ประกอบการธุรกิจ สตาร์ทอัพ
          - จุฬาฯมีเป้าหมายที่จะสนับสนุน และพัฒนานวัตกรรม โดยสร้างการเรียนรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และความร่วมมือ เป็นศูนย์รวมนวัตกรรม ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย ที่พร้อมต่อยอด ช่วยเหลือสังคมไทย และขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ

          นายเทวินทร์ วงศ์วานิช นายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนจ.) กล่าวว่า เนื่องในวาระ 100 ปี ของการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มีบทบาต่อการพัฒนาสังคมไทยต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนจ.) โดยความร่วมมือกับศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU Innovation Hub) ได้จัดตั้งโครงการจุฬาฯ เพื่อความเป็นเลิศของไทยหรือ Chulalongkorn University for Thailand Excellence (CUTE)
          ในปัจจุบันนวัตกรรมเป็นหัวใจของการพัฒนาธุรกิจ เศรษฐกิจ และความสามารถในการแข่งขันของประเทศ แต่ความท้าทายคือต่อยอดจากนวัตกรรม (Innovation) เป็นธุรกิจต้องมี Eco-system ให้การสนับสนุนด้านต่างๆ โครงการจุฬาฯ เพื่อความเป็นเลิศของไทย หรือ Chulalongkorn University for Thailand Excellence (CUTE) เป็นตัวอย่างอันดีที่แสงถึงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย และภาคเอกชนเพื่อสร้าง Innovation Eco-system และเป็นโครงการที่ระดมพลังนิสิตเก่าที่มีประสบการณ์และศักยภาพ มาช่วยเป็นพี่เลี้ยง (Mentor) ให้ start-up พัฒนาศักยภาพ สามารถแข่งขันได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้จนประสบความสำเร็จ
          "ผมขอเรียนเชิญพี่น้องชาวจุฬาฯ ร่วมกันสมัครเป็นพี่เลี้ยง (mentor) เพื่อแบ่งปัน และส่งต่อความรู้, ประสบการณ์ที่ตนเองเชี่ยวชาญทั้งในด้านธุรกิจ การจัดการ ตลาด เงินทุน ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจและคนรุ่นใหม่"
          ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีเป้าหมายที่จะสนับสนุน พัฒนานวัตกรรม โดยสร้างการเรียนรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และความร่วมมือ เป็นศูนย์รวมนวัตกรรม ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย ที่พร้อมต่อยอดสามารถที่จะนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน และเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทย
          " ผมขอแสดงความยินดี ที่สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ ได้ริเริ่มโครงการ CUTE ที่มาจากความร่วมมือ และการเป็นผู้ให้ของนิสิตเก่าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ได้อาสาเป็นพี่เลี้ยงให้กับผู้ประกอบการ รวมทั้งความร่วมมือของศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ( CU Innovation Hub) และภาคีเครือข่าย จะเป็นการเสริมความแข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบธุรกิจไทย และสตาร์ทอัพ ที่มีนวัตกรรมสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก อีกทั้งยังมีส่วนช่วยสนับสนุนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย"
          นางวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ ประธานโครงการจุฬาฯเพื่อความเป็นเลิศของไทย หรือ Chulalongkorn University for Thailand Excellence ( CUTE ) เปิดเผยว่า คณะกรรมการ CUTE จะคัดกรองบริษัทของผู้ประกอบการ และสตาร์ทอัพที่มุ่งเน้นผลงานนวัตกรรมให้ปฎิบัติได้จริงในเชิงธุรกิจ และติดปีกให้ธุรกิจของไทยสามารถเติบโต และยิ่งใหญ่ในภูมิภาคและระดับโลก
          ทั้งนี้โครงการ CUTE จะเปิดโอกาสให้เจ้าของนวัตกรรมมานำเสนอข้อมูลให้กับคณะกรรมการ นักลงทุน และผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้เกิดการสนับสนุนด้านการเงิน รวมทั้งคำแนะนำด้านต่างๆที่จำเป็นกับธุรกิจ โดยพี่เลี้ยงที่มีความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และเครือข่าย ที่มีความพร้อมสนับสนุนให้กิจการสามารถที่จะขยายธุรกิจ และเติบโตได้อย่างยั่งยืน
          สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ และสตาร์ทอัพ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ CUTE กรุณาส่งข้อมูลมาที่ศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย( CUI ) สามารถสอบถามรายละเอียด และสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ www.cuaa.chula.ac.th อีเมล์ : Chula.excellence@gmail.com Facebook : CUT