ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

Smart Young Consumer Leaders to ASEAN 2016

          สคบ. จับมือ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดค่ายอบรมทำหนังสั้นด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
          วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ พลตำรวจตรี ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นประธานในการเปิดโครงการค่ายสร้างสรรค์สื่อด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (Smart Young Consumer Leader to ASEAN 2016) โครงการพัฒนาทักษะการผลิตสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ยุคใหม่ ณ โรงแรมมิโด ถนนประดิพัทธิ์ กรุงเทพมหานคร
          เลขาธิการ สคบ. กล่าวว่า ปัจจุบันสื่อดิจิตอลคอนเทนท์ ประเภท ภาพยนตร์สั้น สารคดี คลิปวิดีโอต่างๆ ที่เผยแพร่บนสื่ออินเทอร์เน็ตได้รับความนิยมสูงจากทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน เนื่องจากเป็นสื่อที่เข้าถึงได้ง่าย อีกทั้งยังให้สาระและความสนุกสนานเพลิดเพลินไปพร้อมๆกันได้ สคบ. ซึ่งมีหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการศึกษาแก่ผู้บริโภคในทุกระดับการศึกษา ให้สามารถนำความรู้มาใช้
ในชีวิตประจำวันเพื่อปกป้องสิทธิผู้บริโภคของตนมิให้ถูกล่วงละเมิด ซึ่งในการดำเนินงานดังกล่าว ได้ร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการจัดตั้งชมรมคุ้มครองผู้บริโภคขึ้นเพื่อการจัดกิจกรรมด้านการคุ้มครองผู้บริโภคมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีนี้ สคบ. ได้ร่วมกับ มศว. จัดโครงการค่ายสร้างสรรค์สื่อด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (Smart Young Consumer Leader to ASEAN 2016) โครงการพัฒนาทักษะการผลิตสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ยุคใหม่ เพื่อให้เยาวชนตลอดจนครูผู้สอนสามารถนำความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคที่ได้รับ
ไปต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ ผลิตเป็นสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพยนตร์สั้นเผยแพร่ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต
          โดยภายในงานแบ่งออกเป็น ๒ กิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรมค่ายเยาวชนสร้างสรรค์สื่อฯ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ ๑๒-๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ และกิจกรรมค่ายครูสร้างสรรค์สื่อฯ ซึ่งจัดในวันที่ ๑๒-๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ โดยมี การอบรมความรู้ กระบวนการต่างๆ ในการสร้างสรรค์สื่อภาพยนตร์สั้น จากวิทยากรคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคอย่างถูกต้องและชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และถ่ายทอดความรู้ดังกล่าวในรูปแบบสื่อสร้างสรรค์ รวมทั้งยังเป็นการเพิ่มศักยภาพของเยาวชนไทยที่จะเป็นกำลังของชาติและรู้เท่าทันในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
          ทั้งนี้ ผลงานภาพยนตร์สั้นของผู้เข้าร่วมโครงการ จะจัดให้มีการประกวดชิงรางวัล เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและสร้างแรงจูงใจให้ผู้เข้าร่วมโครงการต่อไป ซึ่งมีรางวัลดังนี้ รางวัลที่ ๑ รางวัลละ ๒๐,๐๐๐ บาท, รางวัลที่ ๒ รางวัลละ ๑๕,๐๐๐ บาท, รางวัลที่ ๓ รางวัลละ ๑๐,๐๐๐ บาท และ รางวัลชมเชย ๓ รางวัล รางวัลละ ๕,๐๐๐ บาท พร้อมโล่และประกาศเกียรติคุณ