ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

รับสมัครอบรมภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น รุ่นที่ 2/2557

          โครงการบริการวิชาการคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
          รับสมัครอบรมภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น รุ่นที่ 2/2557 ให้กับบุคคลภายนอกทั่วไป นักเรียน นิสิต นักศึกษา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 14 พฤษภาคม 2557
          ระยะเวลา 17 พฤษภาคม 2557 – 23 สิงหาคม 2557 (เรียนทุกวันเสาร์)
          ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารขั้นต้น ระดับ 1
          - สำหรับผู้ไม่เคยเรียนภาษาเกาหลีมาก่อน
          - เริ่มเรียนการอ่าน การฝึกออกเสียงตลอดจนฝึกการเขียน พยัญชนะ สระ และตัวสะกด ตลอดจนฝึกประสมคำภาษาเกาหลี
          - ศึกษาโครงสร้างประโยคเบื้องต้น และฝึกทักษะการฟังและพูดประโยคพื้นฐานในชีวิตประจำวันพร้อมทั้งศึกษาวัฒนธรรมเกาหลีจากบทเรียนด้วย เช่น คำศัพท์ (ในห้องเรียน ชีวิตประจำวัน สภาพอากาศ วันและเวลา ฯลฯ) การถาม การตอบ บทสนทนาในห้องเรียน การแนะนำตัวเอง การทักทายขั้นพื้นฐาน การใช้ภาษาสุภาพเบื้องต้น การปฏิเสธ การหาข้อมูลเบื้องต้น จำนวนนับ การบอกวันและเวลา การบอกทิศทาง การผันคำกริยาตามรูปกาล การรับโทรศัพท์ การจับจ่ายซื้อของ เป็นต้น
          ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารขั้นต้น ระดับ 2
          - สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมภาษาเกาหลีขั้นต้น ระดับ 1 หรือ ผู้ที่เคยเรียนภาษาเกาหลีมาแล้ว ไม่ต่ำกว่า 42 ชั่วโมง
          - เรียนรู้โครงสร้างประโยคความรวม ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน ซึ่งใช้ในชีวิตประจำวันตามสถานการณ์ต่างๆ พร้อมทั้งศึกษาวัฒนธรรมเกาหลีจากบทเรียนด้วย เช่น บทสนทนาในร้านอาหาร การเดินทาง การเชื้อเชิญ บทสนทนาในครอบครัว งานอดิเรก วันเกิด การท่องเที่ยว การวางแผนในวันสุดสัปดาห์ ร้านขายยา ร้านกาแฟ เป็นต้น
          ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารขั้นต้น ระดับ 3
          - สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมภาษาเกาหลีขั้นต้น ระดับ 2 หรือ ผู้ที่เคยเรียนภาษาเกาหลีมาแล้ว ไม่ต่ำกว่า 84 ชั่วโมง
          - เรียนรู้โครงสร้างประโยคความรวมที่มีความยาวขึ้น ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน ประโยคต่างๆ ฝึกสนทนาตามสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวันที่ต้องอธิบายเหตุผลหรือเรื่องราว เช่น ขอความช่วยเหลือ การถามราคา ประโยคอุทาน การเปรียบเทียบราคา การคิดเงิน แสดงคำขอบคุณ การวางแผนช่วงปิดเทอม การต้อนรับการเปิดเทอมใหม่ การอธิบายเหตุผล การโทรศัพท์ การคาดเดาและการแสดงความคิดเห็น เป็นต้น
          ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารขั้นต้น ระดับ 4
          - สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมภาษาเกาหลีขั้นต้น ระดับ 3 หรือ ผู้ที่เคยเรียนภาษาเกาหลีมาแล้ว ไม่ต่ำกว่า 126 ชั่วโมง
          - เรียนรู้โครงสร้างประโยคที่มีความซับซ้อนและยาวมากขึ้น และฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนตามสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวันที่ต้องอธิบายเหตุผลหรือเรื่องราว เช่น การพูดชี้แจงเหตุผล การพูดแบบทางการ การพูดแนะนำ การปรับคำพูดของคู่สนทนา การพูดอนุญาต การพูดในเทศกาลต่างๆ การคาดเดา การพูดเปรียบเปรย การแนะนำการจราจร การถามทาง การเยี่ยมเยียน การแสดงการขอบคุณ การเจรจาต่อรอง สนทนาเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ การสั่งอาหาร การเขียนจดหมาย เป็นต้น
          ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารขั้นกลาง ระดับ 1
          - สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมภาษาเกาหลีขั้นต้น ระดับ 5 หรือ ผู้ที่เคยเรียนภาษาเกาหลีมาแล้ว ไม่ต่ำกว่า 210 ชั่วโมง หรือผู้ที่สอบวัดระดับภาษาเกาหลี(TOPIK) ระดับต้นแล้ว
          - เรียนรู้รูปแบบประโยคธรรมดาที่ใช้ในตำราเรียนหรือบทความต่างๆ การนำคำพูดมากล่าวซ้ำต่างๆ และฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนตามสถานการณ์ต่างๆ เช่น การนัดหมาย การถามสารทุกข์สุกดิบ การขออภัย การแสดงความกังวล การอุทานต่อหน้าคนกันเอง การอธิบายการปรุงอาหาร เป็นต้น
          ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารขั้นกลาง ระดับ 2
          - สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมภาษาเกาหลีขั้นกลาง ระดับ 1 หรือ ผู้ที่เคยเรียนภาษาเกาหลีมาแล้ว ไม่ต่ำกว่า 252 ชั่วโมง หรือผู้ที่สอบวัดระดับภาษาเกาหลี(TOPIK) ระดับต้นแล้ว
          - เรียนรู้รูปแบบประโยคกรรมวาจกและเหตุกัตวาจก และฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนตามสถานการณ์ต่างๆ เช่น การสัมภาษณ์ เทศกาลต่างๆ การเล่าประสบการณ์ในอดีต การอธิบายรูปภาพหรือรูปถ่าย การแสดงความเสียใจ การแสดงความเสียดาย การบอกเป้าหมาย การเขียนบัตรเชิญต่างๆ เป็นต้น
          เตรียมสอบวัดระดับ TOPIK ระดับต้น
          - สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมภาษาเกาหลีขั้นต้น ระดับ 3 ขึ้นไป หรือ ผู้ที่เคยเรียนภาษาเกาหลีมาแล้ว ไม่ต่ำกว่า 126 ชั่วโมง
          - ทบทวนคำศัพท์และโครงสร้างประโยคพื้นฐานถึงเนื้อหาภาษาเกาหลีในระดับต้น 5
          - ฝึกทำข้อสอบวัดระดับทั้งในด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์ และการอ่านโดยมีการวิเคราะห์ทีละข้อ ตลอดจนฝึกเขียนเรื่องต่างๆในชีวิตประจำวันเพื่อฝึกฝนโครงสร้างประโยคและการใช้คำศัพท์
          เตรียมสอบวัดระดับ TOPIK ระดับกลาง
          - สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมภาษาเกาหลีขั้นกลาง ระดับ 3 ขึ้นไป หรือ ผู้ที่เคยเรียนภาษาเกาหลีมาแล้ว ไม่ต่ำกว่า 300 ชั่วโมง หรือเป็นผู้ที่สอบวัดระดับภาษาเกาหลี(TOPIK) ระดับต้นแล้ว
          - ทบทวนคำศัพท์และโครงสร้างประโยค ตลอดจนรูปแบบประโยคถึงเนื้อหาภาษาเกาหลีในระดับกลาง 3
          - ฝึกทำข้อสอบวัดระดับทั้งในด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์ และการอ่านโดยมีการวิเคราะห์ทีละข้อ ตลอดจนฝึกเขียนเรียงความเพื่อฝึกฝนโครงสร้างประโยคและการเลือกใช้คำศัพท์ให้เหมาะสมกับปริบททางสังคมและวัฒนธรรมเกาหลี
ระยะเวลาการอบรม 42 ชั่วโมง
          ตารางเรียนและค่าธรรมเนียมดังนี้
          ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารขั้นต้น ระดับ 1 เรียนทุกวันเสาร์เวลา 9.00 น. – 12.00 น. 42 ชั่วโมง 4,400 บาท
          ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารขั้นต้น ระดับ 2 เรียนทุกวันเสาร์เวลา 9.00 น. – 12.00 น. 42 ชั่วโมง 4,400 บาท
          ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารขั้นต้น ระดับ 3 เรียนทุกวันเสาร์เวลา 9.00 น. – 12.00 น. 42 ชั่วโมง 4,400 บาท
          ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารขั้นต้น ระดับ 4 เรียนทุกวันเสาร์เวลา 9.00 น. – 12.00 น. 42 ชั่วโมง 4,900 บาท
          ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารขั้นกลาง ระดับ 1 เรียนทุกวันเสาร์เวลา 13.00 น. – 16.00 น. 42 ชั่วโมง 4,900 บาท
          ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารขั้นกลาง ระดับ 2 เรียนทุกวันเสาร์เวลา 9.00 น. – 12.00 น. 42 ชั่วโมง 4,900 บาท
          เตรียมสอบวัดระดับ TOPIK ระดับต้น เรียนทุกวันเสาร์เวลา 13.00 น. – 16.00 น. 42 ชั่วโมง 4,900 บาท
          เตรียมสอบวัดระดับ TOPIK ระดับกลาง เรียนทุกวันเสาร์เวลา 13.00 น. – 16.00 น. 42 ชั่วโมง 5,400 บาท
          ภาษาญี่ปุ่น
          ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารขั้นต้น 1 เวลา 9.00 น. – 12.00 น. (4,400 บาท)
          ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารขั้นต้น 2 เวลา 9.00 น. – 12.00 น. (4,400 บาท)
          ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารขั้นต้น 3 เวลา 9.00 น. – 12.00 น. (4,400 บาท)          
          เตรียมสอบวัดระดับ N 1 เวลา 13.00 น. – 16.00 น. (4,900 บาท)
          เตรียมสอบวัดระดับ N 2 เวลา 13.00 น. – 16.00 น. (4,900 บาท)
          เตรียมสอบวัดระดับ N 3 เวลา 13.00 น. – 16.00 น. (4,900 บาท)
          ภาษาจีน
          ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารขั้นต้น ระดับ 1 เวลา 9.30 น. – 12.30 น. (4,400 บาท)
          ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารขั้นต้น ระดับ 2 เวลา 9.30 น. – 12.30 น. (4,400 บาท)
          เตรียมสอบ HSK ระดับต้น เวลา 13.00 น. – 16.00 น. (4,900 บาท)
          
          ขั้นตอนการสมัครและลงทะเบียน
          1. ดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ http://hu.swu.ac.th/
          2.ชำระเงินโดยการโอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทย สาขา มศว ประสานมิตร บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 980-7-90948-1 ชื่อบัญชี โครงการบริการวิชาเพื่อชุมชน
          3.ส่งใบสมัครและหลักฐานการโอนเงินมาที่ ฝ่ายบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ มศว สามารถเลือกทำได้จาก 2 ช่องทาง คือ ส่งแฟกซ์ใบสมัครและหลักฐานการโอนเงินมมาที่ หมายเลขโทรสาร 0-2260-1914, 02-258-4118 หรือ e-mail ใบสมัครและหลักฐานมาที่ hupr@swu.acth
          4. ตรวจสอบรายชื่อและห้องเรียนได้ก่อนเปิดเรียนผ่านทางเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์
          *ขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดคอร์สหากจำนวนผู้เรียนไม่ถึง 8 คน และจะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ หากหลักสูตรนั้นสามารถเปิดสอนได้
          **การสมัครเรียนจะมีผลต่อเมื่อส่งใบสมัครและชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
          ***หลักฐานการโอนเงินที่ไม่ระบุชื่อผู้โอนคณะมนุษยศาสตร์ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบการโอนเงิน
          ****หมายเหตุ กรุณาเก็บหลักฐานการโอนเงินไว้เพื่อนำมายืนยันอีกครั้งในวันเปิดเรียน