สิงหาคม 2563

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

กันยายน 2563

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

ตุลาคม 2563

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Step up with SEGi’s new global learning platform

As employers begin placing a greater emphasis on professional competencies and skilled labour, many adults have started going back to school. Their goals vary from career advancement for the employed to stable income opportunities for the unemployed. Even in the free market system, homemakers, อ่านต่อ…

อดีตปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) บรรยายพิเศษฯ

รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม อดีตปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) บรรยายพิเศษในหัวข้อ แนวทางปรับเปลี่ยนให้เป็นองค์กรดิจิทัล เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้บริหารระดับสูงทั้งจากภาครัฐและเอกชน ที่เข้าอบรมหลักสูตร ผู้นำการส่งเสริมดิจิทัล ด้านธุรกิจเกษตร รุ่นที่ 2 โดยมี ม.ร.ว. จัตุมงคล อ่านต่อ…

SEGi สถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของมาเลเซีย เปิดตัวแพลตฟอร์มสนับสนุนการเรียนรู้ทั่วโลก

ปัจจุบัน นายจ้างให้ความสำคัญมากขึ้นกับแรงงานที่มีทักษะสูงและมีสมรรถนะเชิงวิชาชีพ ผู้ใหญ่จำนวนมากจึงตัดสินใจกลับไปเรียนหนังสือโดยมีเป้าหมายที่แตกต่างกันไป โดยผู้ที่มีงานทำแล้วก็หวังว่าจะมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ส่วนผู้ที่ยังไม่มีงานทำก็หวังว่าจะได้รับโอกาสในการมีรายได้ที่มั่นคง อ่านต่อ…

มจธ. ตั้งศูนย์ KING ARC เพิ่มทักษะบุคลากรงานเชื่อมที่มีคุณภาพ รองรับอุตสาหกรรม 10 S -Curve ร่วมผลักดัน Local Content ชิ้นส่วนระบบราง

ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ ที่เน้นการเชื่อมต่อการคมนาคมขนส่งในประเทศและในภูมิภาค รัฐบาลได้ทุ่มงบเพื่อพัฒนาระบบราง ทั้งรถไฟฟ้าความเร็วสูง, รถไฟรางคู่, รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ทำให้อุตสาหกรรมระบบรางของประเทศขยายตัวอย่างรวดเร็ว ความต้องการบุคลากร เทคโนโลยี อ่านต่อ…