มิถุนายน 2563

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

กรกฎาคม 2563

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

สิงหาคม 2563

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

หลักสูตร ศศ.ม. สาขาวิชาภาษาศาสตร์ มศว ขยายเวลารับนิสิตใหม่จนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 63

หลักสูตร ศศ.ม. สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ขยายเวลารับนิสิตใหม่จนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 63 สามารถเรียนนอกเวลาราชการ เหมาะสำหรับผู้สนใจการวิเคราะห์ภาษา ปรากฏการณ์การใช้ภาษา การตีความ การสอนภาษาให้กับผู้เรียนในระดับต่างๆ ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับภาษาที่ใช้ในสื่อที่เปลี่ยนไป เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น อ่านต่อ…

COVID-19 ปัจจัยเร่ง ทปอ.ใช้เทคโนโลยีขับเคลื่อนวงการศึกษาไทย ครั้งใหญ่ จัดประชุมสัมมนาออนไลน์

COVID-19 ปัจจัยเร่ง อปท.ใช้เทคโนโลยีขับเคลื่อนวงการศึกษาไทย ครั้งใหญ่ เชิญประชุมสัมมนาออนไลน์ The ASAIHL Online World Congress 2020 ภายใต้หัวข้อ COVID-19: the Global New Reality ผ่าน ZOOM Webinar โดยไม่มีค่าใช้จ่ายศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(อปท.) อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ‘DPU SHARE’ แบ่งทุกข์ ปันสุขให้ชุมชน ต้านวิกฤต COVID-19

ด้วยสถานการณ์ของการระบาดของ COVID-19 ก่อให้ผลกระทบต่อสังคมมากมาย ถึงแม้ว่าสถานการณ์ของไทยจะดีขึ้น แต่ความทุกข์ยากของผู้คนที่ได้รับผลกระทบจากโรคนี้ ยังคงมีอยู่ทั่วไป มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จึงได้จัดทำโครงการ ตู้ DPU Share เพื่อแบ่งปันอาหารและสิ่งของจำเป็นต่อการดำรงชีวิต อ่านต่อ…