กุมภาพันธ์ 2562

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

มีนาคม 2562

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

เมษายน 2562

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

RBRU: นิเทศฯ มรภ.รำไพพรรณี ร่วมจัด 1st Humanities and Social Sciences Research Promotion Network National and International Conference (HSRPNNIC 2018)

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ เครือข่าย เครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 ( 1st Humanities and Social Sciences Research Promotion Network National and International Conference (HSRPNNIC อ่านต่อ…

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา (CDTC) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา (CDTC) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ 15 กรกฎาคม 2561 ทาง www.cdtc.ac.th อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราชเปิดเวทีนำเสนองานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 10

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับ เครือข่ายสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ และภาคีเครือข่ายจังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 (The 10th อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบขยายโอกาส ภาคปกติ และขยายเวลารับสมัคร ภาค กศ.ปช.

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบขยายโอกาสทางการศึกษา และขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการการศึกษาเพื่อปวงชน ภาค กศ.ปช. รุ่นที่ 22 (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีกำหนดการรับสมัคร ดังนี้- รอบขยายโอกาสทางการศึกษา อ่านต่อ…

พีบีไอซี มธ. รับสมัครตรง 3 หลักสูตร

วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ (PBIC) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.)) เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 ผ่านระบบ TCAS รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ จีนศึกษา อินเดียศึกษา และไทยศึกษา อ่านต่อ…

มทร.อีสาน การแข่งขันทักษะทางด้านสัตวศาสตร์ของนักศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน ครั้งที่ 3 และการแข่งขันทักษะด้านเกษตรศาสตร์อาเซียน ครั้งที่ 1 ผลตอบรับเยี่ยม 4 ประเทศเข้าร่วม

สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดโครงการแข่งขันทักษะทางด้านสัตวศาสตร์ของนักศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน ครั้งที่ 3 และการแข่งขันทักษะด้านเกษตรศาสตร์อาเซียน ครั้งที่ 1 ซึ่งมีพิธีเปิดเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน อ่านต่อ…

ม. เซนต์จอร์จ เกรเนดา และวิทยาลัยนานาชาติ ม. มหิดล กระชับความสัมพันธ์ด้วยการเปิดโปรแกรมทางเลือกสำหรับนักศึกษาไทยเพื่อเข้าเรียนหลักสูตรแพทย์อินเตอร์

เปิดโอกาสให้นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ ม. มหิดล สามารถเรียนปริญญาแพทย์ศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรอินเตอร์ ที่ม. เซนต์จอร์จม. เซนต์จอร์จ มหาวิทยาลัยการแพทย์นานาชาติ (SGU หรือ เอสจียู) ในเกาะแคริบเบียนของประเทศเกรเนดา ได้ลงนามข้อตกลงร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติ ม. มหิดล อ่านต่อ…

“ดอง” เปิดโหลแล้วโชว์ของ ART THESIS EXHIBITION

"การดองคือการถนอมอาหารอย่างหนึ่ง เป็นการแปรรูปทำให้อาหารคงสภาพเดิมได้นานขึ้น เราจึงนำมาเปรียบเทียบกับการดองทักษะ องค์ความรู้ ประสบการณ์ตลอดระยะเวลา ๔ ปีที่ผ่านมา แล้วนำมาแปรรูปเพื่อปล่อยของเป็นผลงานศิลปะตามความถนัดของตัวเอง"นางสาวสโรชา จำนงค์จิตร นิสิตชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์ อ่านต่อ…

มจพ. จัดงานเลี้ยงฉลองแสดงความยินดีและมอบรางวัลแก่แชมป์โลกหุ่นยนต์กู้ภัย iRAP Robot

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ. ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานกล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย ดร.ศิริธัช โรจนพฤกษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และอุปนายกสภามหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: อธิการบดีจุฬาฯ ร่วมแสดงความยินดีกับคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ ในวาระครบรอบ 53 ปี แห่งการสถาปนาคณะนิเทศศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ (ที่ 2 จากขวา) อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์ (ที่ 1 จากขวา) คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์รุ่งนภา พิตรปรีชา (ที่ 2 จากซ้าย) และ รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ อนันตชาติ (ที่ 1 อ่านต่อ…

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ชวนร่วมงานเสวนา “3ปี ประกาศใช้ พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557”

คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมฟังเสวนา ในหัวข้อ "3 ปี การประกาศใช้พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557" โดยมีผู้ร่วมเสวนา อาทิ นสพ.สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ศ.สพญ.ดร.อัจฉรียา ไศละสูด อ่านต่อ…

ธรรมศาสตร์ ดึง 30 สถาบันเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืน ร่วมมือเซเว่นฯ เดินหน้าลดขยะพลาสติกในสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นศูนย์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ต่อยอดความสำเร็จด้านการลดขยะพลาสติกและโฟม ร่วมมือมหาวิทยาลัยในเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยในทปอ. รวม 30 แห่ง กับ 7-Eleven ลดขยะพลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งในร้านสะดวกซื้อภายในมหาวิทยาลัย ผ่านมาตรการอาทิ ยกเลิกการให้ถุงพลาสติกหูหิ้ว อ่านต่อ…

ม.ศรีปทุม ถวายพระพรชัยมงคล วันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิจุฬาภรณ์ ประจำปี 2561

อาจารย์เปรมจิต เสาวคนธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าร่วมถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพร ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชันษาครบ 61 ปี ในวันที่ 4 กรกฎาคม อ่านต่อ…

มหกรรมการแสดงเครือข่ายวัฒนธรรมข้ามชาติ มศว แหล่งเรียนรู้รากแก้ววัฒนธรรม ไทยแลนด์ 4.0

หากเปรียบการเรียนนาฎศิลป์เสมือน "รากแก้ว" ที่ทำให้ไม้ใหญ่เติบโตแข็งแกร่ง แผ่กิ่งก้านสาขาให้ความร่มรื่นร่มเงาได้มาช้านานแล้วละก็ วันนี้รากแก้วกลับดูไม่เหนียวพอที่จะเหนี่ยวยึดต้นไม้ใหญ่ให้คงทนท้าแดดฝนไปได้นานนัก เพราะขาดน้ำ ขาดปุ๋ย ขาดความเอาใจใส่เหลียวแล อ่านต่อ…