ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

วิศวกรรมระบบราง ม.ศรีปทุม เรียนรู้สู่การปฎิบัติจริง ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าคลองบางไผ่ (สายสีม่วง)

ผศ.ดร.ชวลิต มณีศรี หัวหน้าหลักสูตรวิศวกรรมระบบราง และผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิศวกรรมระบบราง SPU ชั้นปีที่ 1 เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ในการเข้าศึกษาเรียนรู้และเยี่ยมชมการปฎิบัติงานโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) ในส่วนของ Rolling Stock เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทางด้านงานซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และสามารถนำทฤษฎีที่ได้ศึกษาไปประยุกต์ใช้ในหลักสูตรการเรียนได้ โดยมีคณะผู้บริหาร บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) ให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง ณ ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองบางไผ่ เมื่อเร็วๆนี้