ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

ศศินทร์ จัดอบรมโครงการ Faculty Development Program ให้แก่ผู้บริหารระดับสูง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

ดร.ชัยพงษ์ พงษ์พานิช รองผู้อำนวยการ Sasin School of Management (สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) มอบประกาศนียบัตรการจัดอบรมโครงการ Faculty Development Program ให้แก่ผู้บริหารระดับสูง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 40 คน โดยมีรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ฉันชาย สิทธิพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นผู้กล่าวเปิดการอบรมและเข้าร่วมการจัดอบรมโครงการดังกล่าว จัดโดย Sasin Executive Education (ศูนย์พัฒนานักบริหาร ศศินทร์) ระหว่างวันที่ 16-18 กันยายน 2563 ณ ศศินทร์ ฮอลล์