ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

ปลุกไอเดียปั้น คนรุ่นใหม่ แชมป์ INTERIOR DESIGN COMPETITION SPU

จบลงไปแล้วอีกหนึ่งกิจกรรมโครงการดีๆ INTERIOR DESIGN COMPETITION 2563 ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาเยาวชนคนรุ่นใหม่ INTERIOR DESIGN SPU เข้าร่วมสร้างสรรค์การออกแบบสภาพแวดล้อมภายในปรับพื้นที่ให้น่าอยู่และเหมาะสมกับผู้อยู่อาศัย โดยหัวใจสำคัญที่ใช้ในการสร้างสรรค์และพัฒนาที่อยู่อาศัยที่ดีคือ “การรับฟังคนอยู่ให้มากที่สุด”

บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สาขาวิชาการออกแบบภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการ ประกวดออกแบบตกแต่งภายใน ภายในห้องตัวอย่าง ห้องชุดคอนโดมิเนียม ให้สอดคล้องกับแนวคิดของบริษัทฯ “บ้านที่ดีคือจุดเริ่มต้นของความสุขและความสำเร็จในชีวิต”

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ จากโจทย์การทำงานจริง และเตรียมความพร้อมในการพัฒนาทักษะอาชีพก่อนจบการศึกษา รวมถึงให้สถานประกอบการได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตที่ดีมีคุณภาพตรงตามเป้าหมายที่ตลาดต้องการ

สำหรับการแข่งขันในวันที่ 23 กันยายน 2563 ณ ห้อง SOA Playground ชั้น 2 อาคาร 5 มหาวิทยาลัยศรีปทุม นักศึกษาจะนำเสนอผลงานรอบสุดท้ายต่อหน้าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้ง 6 ท่าน คือ คุณกรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) บริษัท แอสเวทไวส์ จำกัด (มหาชน) ,คุณยศ ธรเจริญทรัพย์ (Vice President) ,คุณรุ่งฟ้า ชัยทร (Assistant Section Manager) ,ดร.ณัฐฐา สววิบูลย์ (หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบภายใน) ,ผศ.ฐิติรัตน์ หมื่นอนันต์ (อาจารย์ประจำสาขาวิชา) และอาจารย์นภัส วัฒโนภาส (อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบภายใน)

โดยผลการตัดสินมีดังนี้ รางวัลชนะเลิศ นายปรัชญา เพ็ชรลุ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 รับเงินรางวัลทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 นางสาวพีรดา ทัพพสิริยากร นักศึกษาชั้นปีที่ 2 รับเงินรางวัลทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 นายภูวนัย มะเครือสี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 รับเงินรางวัลทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร