ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

BEM ต้อนรับคณะมหาวิทยาลัยศรีปทุม

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.ชวลิต มณีศรี หัวหน้าหลักสูตรวิศวกรรมระบบรางและผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางวิศวกรรม พร้อมด้วยอาจารย์และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมระบบราง มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าทัศนศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการปฏิบัติงาน โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทางด้านงานซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และสามารถนำทฤษฎีที่ได้ศึกษาในหลักสูตรไปประยุกต์ใช้ เมื่อวันที่ 17 กันยายน ที่ผ่านมา