ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

ร่วมยินดี! SITI TEAM ม.ศรีปทุม คว้า 2 รางวัล คลิปวิดีโอ สื่อฯการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด อว.

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงควมยินดีกับ SITI TEAM นักศึกษาจากคณะสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ได้รับรางวัลชมเชย และรางวัล Popular Vote จากผู้ชมทั่วไปใน You Tube ประเภทคลิปวิดีโอ พร้อมเงินรางวัลรวม 15,000 บาท จากการประกวดแข่งขัน โครงการผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด หัวข้อ “สร้างพื้นที่ปลอดภัย ลดนักเสพหน้าใหม่ เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด” (Save Zone, No New Face) ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งจัดโดย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมในการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันยาเสพติด ตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.๒๕๖๓ มีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนในสถาบันอุดมศึกษาให้เหมาะสมและเป็นรูปธรรม โดยมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้แก่นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด ตลอดจน มีทักษะในการจัดการชีวิตไปในทางที่ถูกต้อง รวมทั้ง มีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในและพื้นที่โดยรอบสถาบันอุดมศึกษาร่วมกับหน่วยงานภาคีและชุมชนโดยรอบสถานศึกษาเพื่อลดโอกาสเสี่ยงในการเกิดปัญหาการใช้ยาเสพติดในกลุ่มนักศึกษา

อว.จึงได้จัดโครงการประกวดผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด หัวข้อ “สร้างพื้นที่ปลอดภัย ลดนักเสพหน้าใหม่ เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด” (Save Zone, No New Face) นี้ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติด กระตุ้นให้เยาวชนตื่นตัว เห็นความสำคัญ หันมาสนใจกับปัญหายาเสพติด เพื่อสร้างกระแสสังคมให้ตื่นตัวและมีส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติด ร่วมรณรงค์การสร้างสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและป้องกันไม่ให้เกิดผู้เสพรายใหม่ และเพื่อให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติด