ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

อนุบาลปรางทิพย์ส่งเสริมเรื่องประชาธิปไตยตั้งแต่วัยเด็กผ่านกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน

โรงเรียนอนุบาลปรางทิพย์จัดการเลือกตั้งประธานนักเรียนรุ่นที่ 46 ภายใต้ชื่อกิจกรรมว่า “ประชาธิปไตยวัยอนุบาล” โดยจัดขึ้นเพื่อปลูกฝังให้เด็กในวัยอนุบาลมีพื้นฐานความเข้าใจในการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย รวมทั้งรู้จักบทบาทหน้าที่ของการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี

อาจารย์ปรางทิพย์ ทวีพาณิชย์ ประธานกรรมการบริหาร โรงเรียนอนุบาลปรางทิพย์ กล่าวว่า “โรงเรียนเน้นปูพื้นฐานความพร้อมให้กับนักเรียนในหลาย ๆ ด้าน ไม่ใช่เฉพาะด้านวิชาการเพียงอย่างเดียว ซึ่งจะเป็นการจัดกิจกรรมหลากหลายเพื่อเสริมประสบการณ์ตั้งแต่วัยเด็ก อย่างเช่นการเลือกตั้งประธานนักเรียนนี้จัดขึ้นเพื่อปลูกฝังในเรื่องระบอบประชาธิปไตยให้กับนักเรียนอนุบาลผ่านประสบการณ์จริง ซึ่งเด็ก ๆ จะได้เรียนรู้เรื่องการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง รู้จักกับการหาเสียงของผู้สมัคร และฝึกการทำงานเป็นทีม ซึ่งทุกขั้นตอนทำเหมือนจริงทั้งหมดเพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งอย่างเต็มที่”

สำหรับผู้มีสิทธิ์ลงสมัครเลือกตั้งเป็นนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 โดยแต่ละห้องจะมีการเลือกผู้แทน เพื่อน ๆ ในห้องจะถือว่าเป็นผู้สนับสนุนหรือหัวคะแนนเพื่อช่วยกันหาเสียงก่อนวันเลือกตั้ง ในปีนี้ผู้สมัครแต่ละหมายเลขได้กำหนดนโยบายที่แตกต่างกัน อาทิ นโยบายของผู้ชนะประจำปีนี้คือ 'สนุกคิด จิตอาสา ก้าวทันยุค New Normal’

ไฮไลท์ของกิจกรรมนี้อยู่ที่การจำลองสถานการณ์เหมือนการเลือกตั้งของผู้ใหญ่ โดยผู้ที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงต้องมีอายุตั้งแต่ 3 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ในวันลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง มีคูหาที่มีขนาดเหมาะสมกับผู้มีสิทธิ์ออกเสียง มีการตรวจบัตรนักเรียน มีบัตรลงคะแนน มีหีบบัตร และมีการตรวจนับคะแนน ทุกขั้นตอนจะทำเหมือนจริงทั้งหมด และยังได้ตัวแทนผู้ปกครองมาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต) คอยตรวจสอบเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างขาวสะอาด บริสุทธิ์และยุติธรรมมากที่สุด