ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

สุดเจ๋ง! ม.ศรีปทุม คว้า 6 รางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น 2563 ระดับเครือข่ายฯ สะท้อนความมุ่งมั่นและคุณภาพ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดี กับคณะทำงานสหกิจศึกษา ,นักศึกษาคณะต่างๆของมหาวิทยาลัยศรีปทุม และสถานประกอบการ ที่คว้า 6 รางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่าย ประจำปี พ.ศ.2563 โดยมี ผศ.ดร.อัจฉราพร โชติพฤกษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิชาการ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วยนักศึกษาและผู้แทนสถานประกอบการ เข้ารับมอบรางวัลประเภทต่างๆ จาก ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด ประธานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน ที่ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัล ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563

โดยมหาวิทยาลัยศรีปทุมไดรับรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่าย ประจำปี พ.ศ.2563 ดังนี้

 1. รางวัลสถานศึกษาดำเนินการนวัตกรรมสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่าย
 2. รางวัลที่ปรึกษาการทำงานดีเด่นในสถานประกอบการ
  นางสาวจิราภรณ์ จันทร์อำรุง บริษัท บุ๊คลิงค์ จำกัด
 3. รางวัลสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก ดำเนินการสหกิจศึกษาดีเด่น
  บริษัท รัชพรการบัญชีภาษีอากรและกฎหมาย จำกัด
 4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  นายมหัสธนะ หมื่นเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า โครงงาน “การประยุกต์ใช้แบบจำลองสารสนเทศอาคารเพื่อคิดปริมาณของงานระบบไฟฟ้าสำหรับอาคารห้องชุดขนาดใหญ่”
 5. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการ
  นางสาวพัชรินทร์ สังวาล,นางสาวธัญชนก รามสิทธิ์ และนายชาญหรัณย์ บุษรากุล คณะดิจิทัลมีเดีย สาขาดิจิทัลอาร์ต โครงงาน “การออกแบบภาพประกอบและการทำบอร์ดเกม”
 6. รางวัลชมเชย ประเภทนานาชาติดีเด่น
  นางสาวอนงค์ งิ้วลาย คณะบัญชี โครงงาน “Loan Classification and Provision of Bank from Lao PDR”

สำหรับการมอบรางวัลสหกิจศึกษาฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ และสมรรถนะที่ตรงตามความต้องการขององค์กรผู้ใช้บัณฑิต ให้สถาบันอุดมศึกษาและองค์กรผู้ใช้บัณฑิต บูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสู่สากล ตลอดจนการส่งเสริมและสนับสนุนให้เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาเป็นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายสหกิจศึกษา รวมทั้งการใช้ทรัพยากรและองค์ความรู้ร่วมกัน