ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

วศ. ปักหมุดพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม ร่วมกับ มอ. และ มก.ศรช. สร้างนักศึกษาคุณภาพเข้าสู่ตลาดแรงงาน

กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยสำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ นำโดย ดร. ภูวดี ตู้จินดา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ และคณะ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย ผศ.ดร.วิรัช ทวีปรีดา ผู้ช่วยคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา นำโดย รศ.ดร.สุนทรี ขุนทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมประชุม ในวันที่ 8-9 กันยายน 2563 เพื่อวางแผนการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม Non-degree เพื่อ Re-skill Up-skill เพื่อให้นิสิต นักศึกษาที่จบการศึกษาไปแล้ว รวมถึงบุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

ผลการประชุม ทำให้เกิดการพัฒนาร่วมกัน คือ

  1. หลักสูตร Non Degree สำหรับวิทยาศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรม ด้านความปลอดภัยของสารเคมี และด้านระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ให้กับนิสิต นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัย รวมถึงภาคอุตสาหกรรมที่สนใจ
  2. โครงการบูรณาการด้านยางและผลิตภัณฑ์ยางเพื่อการส่งออกร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  3. เครือข่ายฝึกอบรม และวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์ ในเขตภาคใต้ของประเทศ