ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

ม.อีสเทิร์นเอเชีย ร่วมกับธนาคารออมสิน สานต่อโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปีที่ 2 เปิดเวทีนำเสนอโครงการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน

อาจารย์สุภกัญญา ชวนิชย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เป็นประธานเปิดโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563” โดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียและธนาคารออมสิน ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 เพื่อส่งเสริมศักยภาพของกลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพในชุมชน ยกระดับผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองความต้องการของตลาด เพื่อก้าวไปสู่ธุรกิจที่เข้มแข็ง ตลอดจนเสริมสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยบูรณาการองค์ความรู้สมัยใหม่ของนักศึกษาให้สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์สู่การสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน และที่สำคัญคือทำให้มหาวิทยาลัยฯ ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ

โอกาสนี้ได้เปิดเวทีให้นักศึกษาได้นำเสนอโครงการเพื่อพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่ จ.ปทุมธานีต่อคณะกรรมการของธนาคารออมสิน จำนวนทั้งสิ้น 7 โครงการ ได้แก่

  1. กลุ่มแปรรูปข้าวบ้านแสนสุขสกัดห้า ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี
  2. บ้านนพรัตน์พัฒนา ต.นพรัตน์ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี
  3. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านคลองสาม ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
  4. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรเฉลิมพระเกียรติบ้านทางยาว ต.คลองควาย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
  5. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพแปรรูปพืชอุดม ต.พืชอุดม อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
  6. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาหารมุสลิมคาวหวาน ต.บึงคอไห อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
  7. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์ ต.ลำไทร อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

ซึ่งการเข้าร่วมโครงการฯ นี้ทำให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ เข้าใจในวิถีชีวิต เอกลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตระหนักถึงความสำคัญของภูมิปัญญาไทยและทรัพยากรอันมีค่า เพื่อจะช่วยกันจรรโลงรักษาให้อยู่คู่สังคมไทยสืบต่อไป