ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

สอศ.ปลื้มนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาอาชีวศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562

นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า ในปีการศึกษา 2562 นี้ มีนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้รับรางวัลพระราชทาน แบ่งเป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 34 คน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 35 คน นักศึกษาระดับการศึกษาวิชาชีพ จำนวน 1 คน สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา จำนวน 29 แห่ง และสถานศึกษาระดับการศึกษาวิชาชีพ จำนวน 3 แห่ง ดังนี้

นักเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แบ่งเป็นสถานศึกษา ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ จำนวน 34 คน เป็นนักเรียนในสถานศึกษาอาชีวะภาครัฐ 25 คน และภาคเอกชน 9 คน ดังนี้ สถานศึกษาขนาดเล็ก ได้แก่ นักศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยาวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ และวิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา และวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ สถานศึกษาขนาดกลาง ได้แก่ นักศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรีวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ วิทยาลัยเทคนิคพังงา วิทยาลัยการอาชีพไชยา และกาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง สถานศึกษาขนาดใหญ่ ได้แก่ นักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจนนทบุรีวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ วิทยาเทคนิคยะลา และวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

นักศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แบ่งเป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ จำนวน 35 คนเป็นนักศึกษาในสถานศึกษาภาครัฐ 28 คน และภาคเอกชน 7 คน ดังนี้ สถานศึกษาขนาดเล็ก ได้แก่ นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการลานนา วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่ วิทยาลัยการอาชีพรามัน และวิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ สถานศึกษาขนาดกลาง ได้แก่ นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพฝาง วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคพังงา วิทยาลัยเทคนิคสตูล วิทยาลัยการอาชีวศึกษายะลา และวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร สถานศึกษาขนาดใหญ่ ได้แก่ นักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจนนทบุรี วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา วิทยาลัยเทคนิคยะลา และวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

นักศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาวิชาชีพ จำนวน 1 คน จากสถานศึกษาอาชีวะภาครัฐ ได้แก่ นักศึกษาจากวิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร

สถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษา แบ่งเป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ จำนวน 29 แห่ง เป็นสถานศึกษาอาชีวะภาครัฐ 25 แห่ง และสถานศึกษาอาชีวะเอกชน 4 แห่งดังนี้ สถานศึกษาขนาดเล็ก ได้แก่ วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว และวิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา สถานศึกษาขนาดกลาง ได้แก่ วิทยาลัยการอาชีพฝาง วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา และวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร สถานศึกษาขนาดใหญ่ ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ และวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาวิชาชีพ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม และวิทยาลัยสารพัดช่างตรัง

“ทั้งนี้ ยังมีสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษา 3 ครั้งซ้อนในรอบ 10 ปี มีทั้งสิ้นจำนวน 7 แห่ง โดยแบ่งเป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานเมื่อปีการศึกษา 2553 2557 และ 2562 ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี และวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ สถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานเมื่อปีการศึกษา 2554 2558 และ 2562 ได้แก่ วิทยาลัยการอาชีพฝาง วิทยาลัยการอาชีพหนองแค วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี และวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานเมื่อปีการศึกษา 2553 2558 และ 2562 ได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่” เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวเพิ่มเติม