ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

ม.รามคำแหง มอบรางวัล “หอพักวิถีใหม่ ห่างไกลโควิด-19”

ม.รามคำแหง เดินหน้าพัฒนาคุณภาพหอพักโดยรอบ ม.ร. มอบรางวัล “หอพักติดดาว” ครั้งที่ 12 เน้นแนวคิด “หอพักวิถีใหม่ ห่างไกลโควิด-19” แก่หอพัก 112 แห่ง ในวันที่ 25 สิงหาคม 2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษานานาชาติ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดเผยว่า ตามที่ มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการ “หอพักติดดาว” เพื่อจูงใจให้ผู้ประกอบการหอพัก บริเวณโดยรอบ ม.ร. (หัวหมากและวิทยาเขตบางนา) ได้พัฒนาคุณภาพหอพักให้น่าอยู่อาศัย มีความปลอดภัย และดูแลใส่ใจนักศึกษาที่พักอาศัย โดยร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจประเมินคุณภาพหอพักตามเกณฑ์ที่กำหนดทุกปีอย่างต่อเนื่อง จนถึงปีนี้เป็นโครงการ “หอพักติดดาว” ครั้งที่ 12 โดยครั้งนี้เน้นการตรวจประเมินภายใต้แนวคิด “หอพักวิถีใหม่ ห่างไกลโควิด-19” เพื่อให้สอดคล้องกับการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยพิจารณาจากการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของกรมควบคุมโรค เช่น การตรวจวัดอุณหภูมิ การให้บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ การสวมหน้ากากอนามัย และการทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสอย่างต่อเนื่อง เพิ่มเติมจากการประเมินตามมาตรการเดิม 5 ด้าน ได้แก่ การปฏิบัติตามมาตรฐานหอพัก ความปลอดภัย สุขอนามัย การให้บริการและการจัดการหอพัก และการต่อต้านสิ่งเสพติด

อธิการบดี ม.ร. ยังกล่าวว่า ขอขอบคุณทุกฝ่ายทั้งผู้ประกอบการหอพัก สำนักงานเขตและสถานีตำรวจในพื้นที่ ที่ได้ช่วยกันพัฒนาคุณภาพของหอพักบริเวณโดยรอบ ม.ร. จนเกิดผลที่เป็นรูปธรรม เพราะผู้ประกอบการได้นำข้อแนะนำจากผู้ตรวจประเมินไปปรับปรุงในหลายด้าน เช่น มาตรการรักษาความปลอดภัย ความสะอาด สุขอนามัย และสภาพแวดล้อม ทำให้นักศึกษาพักอาศัยอย่างมีความสุขและปลอดภัย

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กำหนดการมอบรางวัล “หอพักวิถีใหม่ ห่างไกลสิ่งโควิด-19” จำนวน 112 แห่ง ในวันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องศักดิ์ ผาสุกนิรันต์ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช