ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

สอศ. ร่วมกับ ป.ป.ช. จัดการประชุม ITA

นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานด้านการศึกษาที่มีภาระหน้าที่หลักในการผลิตผู้เรียนสู่ภาคการผลิตและอุตสาหกรรมรวมไปถึงด้านบริการต่าง ๆ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของประเทศ ดังนั้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะฝีมือที่พร้อมในการทำงาน จำเป็นต้องส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล รวมทั้งมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้วย การที่จะปลูกฝังให้ผู้เรียนอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบในสังคม แนวทางหนึ่งที่สามารถดำเนินการได้ คือการใช้กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม โดยมุ่งหวังที่จะสร้างเยาวชนที่มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นการสร้างคนดี รวมทั้งบูรณาการทุกภาคส่วนให้เกิดแบบอย่างที่ดี ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร ครู ผู้เรียน ต้องสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงาน ทุกสถานศึกษาต้องร่วมสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยการพัฒนาครูผู้สอน ผู้เรียนในสถานศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถจัดการปัญหาได้ ให้เรียนรู้กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และต้านการทุจริต รวมทั้งสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ สามารถประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment-ITA)

เลขาธิการฯ กล่าวต่อไปว่า การดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาได้รับความร่วมมือในการจัดงาน 3 ฝ่าย ได้แก่ วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ จังหวัดราชบุรี ร่วมกับ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี หน่วยศึกษานิเทศก์ และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ช.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) สำหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และกรุงเทพมหานคร โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2563 โดยมี นายอรรถพล สังขวาสี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุม ณ โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

นายอรรถพล สังขวาสี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) สำหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และกรุงเทพมหานคร ถือว่าเป็นโครงการที่มีความสำคัญยิ่งต่อการบริหารสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ โดยจัดให้เป็นวาระแห่งชาติ ในการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

ด้านนายพิศาล ปฤษณารุณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปากท่อ คณะกรรมการการจัดการประชุม กล่าวเพิ่มเติมว่า การทุจริต ถือเป็นปัญหาที่ทุกประเทศให้ความสำคัญ เพราะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในทุกมิติ สำหรับประเทศไทย รัฐบาลให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ การประชุมในครั้งนี้มีผู้บริหารสถานศึกษาและครูจากสถานศึกษาภาคกลาง ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร จำนวน 240 คน เข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้ได้มีการจัดประชุมไปแล้วเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ จ.พิษณุโลก และจะมีการจัดประชุมขึ้นอีกครั้งในวันที่ 14-15 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี