ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

เปิดอบรมครูหลักสูตรภาษาอังกฤษ 2563

หน่วยพัฒนาครูคลับอะคาเดเมีย เปิดหลักสูตร การบูรณาการการออกเสียงและสะกดคำภาษาอังกฤษในชั้นเรียน รหัสหลักสูตร 628041001 หลักสูตรที่จะให้ความรู้เรื่องหลักการสะกดคำจากเสียงตัวอักษรภาษาอังกฤษ โดยเริ่มจากการทบทวนเสียงตัวอักษรภาษาอังกฤษ ครูจะได้ฝึกทักษะการฟัง การออกเสียง และการสะกดคำอย่างถูกต้อง ซึ่งครูสามารถนำไปบูรณาการกับการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษในชั้นเรียนได้

การอบรมเหมาะสำหรับ:

ครูชั้นอนุบาล
ครูสามารถออกเสียงภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชั้นเรียน พร้อมทั้งช่วยสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ

ครูชั้นประถมศึกษา
ครูสามารถนำความรู้ไปบูรณาการ และประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษในชั้นเรียนได้

สถานที่ วันและเวลาจัดการอบรม: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 22-23 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00-16.00 น.

ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท/ท่าน

สอบถามเพิ่มเติม: 081 958 0085 Line @clubacademia