ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

พิธีมอบหมวกและเข็มสัญลักษณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ รักษาการอธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบหมวกและเข็มสัญลักษณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 63 คน ณ ห้องประชุมใหญ่ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

นอกจากนั้น สำหรับนักศึกษาพยาบาลของคณะพยาบาลศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ การได้รับเข็มสัญลักษณ์พระนามย่อ “จุฬาภรณ์ “ ถือเป็นเกียรติยศที่ได้ย่างก้าวสู่การเป็นนักศึกษาพยาบาลใต้ร่มพระบารมี

หมวกถือเป็นสัญลักษณ์ให้ผู้สวมใส่ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชีวิตของผู้ป่วย ผู้รับการพยาบาล ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลทุกคน จึงต้องยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยบรรยากาศในพิธีท่ามกลางคณาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วมพิธีเป็นไปอย่างอบอุ่นและประทับใจ

พิธีมอบหมวก ถือเป็นพิธีการที่สำคัญและศักดิ์สิทธิ์ เป็นเครื่องหมายแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ในวิชาชีพพยาบาลและเป็นการสืบทอดปณิธานของวิชาชีพ อีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์ให้นักศึกษาตระหนักถึงคุณค่าของวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อวิชาชีพและต่อสังคม เป็นการแสดงความพร้อมให้ความเชื่อมั่นในการขึ้นฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วย ตลอดจนเกิดความภาคภูมิใจในการประดับเข็มสัญลักษณ์พระนามย่อ จภ

เมื่อใดที่สวมหมวกพยาบาล และประดับเข็มสัญลักษณ์พระนามย่อ จภ นักศึกษาพยาบาลทุกคนจะไม่ลืมจรรยาบรรณวิชาชีพ ได้แก่ ความเมตตา ความกรุณา ความเสียสละ ความอดทน และความอดกลั้น พร้อมกับความภูมิใจที่ได้สืบทอดพระปณิธาน สมเป็นพยาบาลใต้ร่มพระบารมี

ทั้งนี้นักศึกษาจะเริ่มต้นเข้าสู่การฝึกภาคปฏิบัติในชั้นปีที่ 3 ที่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชและโรงพยาบาลศิริราช ต่อไป