ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

การใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2016 เพื่องานธุรกิจพื้นฐาน

การใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2016 เพื่องานธุรกิจพื้นฐาน
เนื้อหาการอบรม

 • แนะนำโปรแกรม Microsoft Excel
 • การตรวจสอบความถูกต้องของการป้องกันข้อมูลด้วย Data Validation
 • การใช้งาน Microsoft Excel ในลักษณะฐานข้อมูล (Advance Soft & Filter)
 • การจัดรูปแบบตารางแบบมีเงื่อนไข (Conditional Formatting)
 • การอ้างอิงเซลล์แบบต่างๆ
  การอ้างอิงเซลล์แบบสัมพันธ์
  การอ้างอิงเซลล์แบบสัมบูรณ์
  การอ้างอิงเซลล์แบบผสม
  การอ้างอิงข้าม Worksheet
 • การสร้างสูตรคำนวณทั่วไป
 • การตั้งชื่อเซลล์และกลุ่มเซลล์
 • การใช้งานฟังก์ชั่นพื้นฐาน
  การใช้ฟังก์ชั่นทางสถิติ (SUM/AVERAGE/MAX/MIN)
  การใช้ฟังก์ชั่นข้อความ (UPPER/LOWER/PROPER/BAHTTEXT)
  การใช้ฟังก์ชั่นวันที่และเวลา (TODAY/NOW/YEAR/MONTH/DATE)
 • การใช้งานฟังก์ชั่นขั้นสูง
  การใช้ฟังก์ชั่นการตรวจสอบเงื่อนไข (IF/SUMIF/COUNTIF/IFS/COUNTIFS)
  การใช้ฟังก์ชั่นการอ้างอิงข้อมูล (VLOOKUP/HLOOKUP)
 • ความหมายของข้อผิดพลาดต่างๆ ในการสร้างสูตรคำนวณ และแนวทางแก้ไข
 • การสร้างและการปรับแต่งแผนภูมิ
  การสร้างแผนภูมิ
  การสร้างแผนภูมิแบบผสม
  การปรับแต่งส่วนประกอบของแผนภูมิ
  การใช้ Sparklines
 • การสรุปผลกลุ่มข้อมูลย่อยด้วย SubTotal
 • การสรุปผลข้อมูลจากหลายๆ ตารางด้วย Consolidate
 • การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Pivot Table
  การจัดการฟิลด์ใน Pivot Table
  การกรองข้อมูล (Filter)
  การจัดกลุ่มข้อมูล (Group)
  การคำนวณค่าใน Pivot Table
  การใช้ Slicer
 • การเพิ่ม Excel Add-in

เหมาะสำหรับ
ผู้มีพื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ Microsoft Excel เบื้องต้น ต้องการศึกษาการใช้โปรแกรม Microsoft Excel ขั้นกลาง เพื่อการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.02-7218469-70 หรือ www.facebook.com/trainingdtc

การส่งใบสมัคร ท่านสามารถส่งเอกสารการสมัครได้หลายวิธี คือ ส่งด้วยตนเองที่วิทยาลัยดุสิตธานี ส่งทางไปรษณีย์, ส่งแฟกซ์ หรือ ส่งทาง e-mail เพื่อสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้เช่นกันค่ะ

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. ใบสมัคร
 2. สำเนาบัตรประชาชน
 3. ภพ.20 (กรณีต้องการออกใบเสร็จในนามบริษัท)
 4. ใบ Pay- in

การชำระค่าธรรมเนียม ทั้งนี้ท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียม 9,900 บาท/ท่าน/หลักสูตร
(ราคารวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารว่าง อาหารกลางวัน รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
พร้อมการสมัครได้ทันที

โดยท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียมได้ตามช่องทางต่อไปนี้
1.เช็คสั่งจ่าย "วิทยาลัยดุสิตธานี"
2.โอนเงินเข้าบัญชีชื่อ "วิทยาลัยดุสิตธานี" ได้ที่ธนาคารดังต่อไปนี้
-บัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาพัฒนาการ (สะสมทรัพย์) เลขที่ 198-0-85294-9
-บัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขาซีคอนสแควร์ (ออมทรัพย์) เลขที่ 095-2-48283-1
วิทยาลัยได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร/เลขที่ผู้เสียภาษีของวิทยาลัยดุสิตธานี คือ 0-9940-00174-90-0


***หลังจากการโอนเงินแล้วกรุณาแฟกซ์หรืออีเมล์ใบ PAY-IN และ ภพ.20 (กรณีต้องการออกใบเสร็จในนามบริษัท) มาที่ โทรสาร 02-721-8476 หรือ E-mail: training@dtc.ac.th


ทางวิทยาลัยฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสต้อนรับท่านในครั้งนี้

***หมายเหตุ: หากส่งใบสมัครเรียบร้อย กรุณาแจ้งกลับ และรอการยืนยันการเปิดอบรมจากทางวิทยาลัยฯ ก่อนดำเนินการจองตั๋ว และที่พักของผู้อบรม

ขอแสดงความนับถือ
แผนกบริการวิชาการ