ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

พิธีลงนามสัญญาการให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงวงจรรวม 3.5 Gb/s ระหว่าง ร.ร.อัสสัมชัญสมุทรปราการ และ บริษัท เคเอสซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เน็ต จำกัด

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ โดยภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ ภราดาพิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ คุณวิโรจน์ ศิริธนาศาสตร์  นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ร่วมลงนามสัญญาการให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง วงจรรวม 3.5 Gb/s กับบริษัท เคเอสซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เน็ต จำกัด โดย นางสาว ปรมา จทัชบุตร รองผู้อำนวยการ Business Solution Department และ คุณปุณณภา  ประทุมนอก ที่ปรึกษาฝ่ายขายองค์กร งบรวมทั้งสิ้นประมาณ 1,527,960 บาท/ปี  เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมอำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

โดยมี ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ มิสรุ่งรัตน์ กมลศิริประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ มิสจิราภรณ์ จิตธรรม หัวหน้าฝ่าย English Program มาสเตอร์ภูมิชนะ เกิดพงษ์ หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม มิสสุดาวดี จตุรงควานิช หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป คุณสุภาภรณ์ ฮอเจริญชัย และคุณอำไพ พยัควรรณ ตัวแทนคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ มาสเตอร์เอกสิทธิ์ ทิพย์ธารา หัวหน้างานวิทยสนเทศ มาสเตอร์เดิมพันธุ์ แพแสง และ มาสเตอร์เฉลิมพล วิภาตวรรณะ ครูงานวิทยสนเทศ และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ร่วมเป็นสักขีพยาน

การลงนามในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงความเร็วสัญญาณอินเตอร์เน็ตให้มีเสถียรภาพ และความเร็วสูงสุดที่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน และเพื่อสนับสนุนให้นักเรียนและบุคลากรทุกคนในโรงเรียน สามารถเชื่อมต่อข้อมูลสื่อสารบนโลกออนไลน์ได้อย่างรวดเร็วไร้ขีดจำกัด ในยุคการศึกษาไร้พรมแดน ยกระดับโรงเรียนให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล ส่งเสริมให้นักเรียนและบุคลากรทุกคน ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมนอกตำราเรียนผ่านอุปกรณ์สื่อสารประเภทต่างๆ ได้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยเทคโนโลยีสื่อสารทันสมัยบนโครงข่ายชั้นนำของประเทศ โดย เคเอสซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เน็ต ที่ดูแลและให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงกับโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 โดยมีความเร็ววงจรเริ่มแรก 64 Kb/s และได้เพิ่มวงจรความเร็วที่ตอบรับกับการใช้งานในยุคดิจิทัล ในปี 2563 ด้วยวงจรความเร็วรวมที่ 3.5 Gb/s โดยมีสัญญา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนาม