ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

พิธีลงนามจัดซื้อ iMac จำนวน 60 เครื่อง ระหว่าง โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ และ บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ โดย ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการโรงเรียน ภราดาพิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการโรงเรียน คุณวิโรจน์ ศิริธนาศาสตร์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ร่วมลงนามจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ iMac จำนวน 60 เครื่อง กับ บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) โดย คุณไตรสรณ์ วรญาณโกศล กรรมการผู้จัดการ คุณชนาธิป อดุลย์อารี ผู้จัดการพัฒนาธุรกิจด้านการศึกษา และ คุณนันทนา นันสูงเนิน ผู้จัดการภาคการศึกษา เป็นผู้ลงนามร่วมในครั้งนี้ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 2,828,140 บาท เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมอำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

โดยมี ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ มิสรุ่งรัตน์ กมลศิริประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ มิสจิราภรณ์ จิตธรรม หัวหน้าฝ่าย English Program มาสเตอร์ปริวัตร โวหาร หัวหน้าฝ่ายปกครอง มิสสุดาวดี จตุรงควานิช หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป มิสอภิปรีย์ญา ปาลกวงศ์ ณ อยุธยา หัวหน้าแผนกธุรการ มิสดวงดาว ทุมเมืองปัก หัวหน้าแผนกการเงิน มาสเตอร์ทองบัน ทำโยธา ประสานงานทั่วไป คุณสุภาภรณ์ ฮอเจริญชัย คุณอำไพ พยัควรรณ และ คุณสมชาย ขำน้อย ตัวแทนคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ คุณวรวุฒิ นาฏะภักดิ ตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครอง มาสเตอร์คุ้มพันธ์ จันทวัน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) มาสเตอร์รัตนวัทน์  เอี่ยมเอก ตัวแทนครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ร่วมเป็นสักขีพยาน

การลงนามจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ iMac จำนวน 60 เครื่องนี้ สำหรับห้องคอมพิวเตอร์ อาคารมงฟอร์ต เพื่อใช้จัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  และเพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหุ่นยนต์ (Robot) ที่นักเรียนได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย และได้รับรางวัลการแข่งขันในระดับนานาชาติหลายรายการ อีกทั้งเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ให้มุ่งเข้าสู่โรงเรียนที่โดดเด่นในการใช้เทคโนโลยีของแอ็ปเปิ้ล Apple Distinguished Schools (ADS) พัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทั้ง Hardware และ Application  ของ  Apple สำหรับการเรียน ส่งเสริมระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการเรียนการสอน โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน และปรับการเรียนการสอนให้เป็นรูปแบบ Life Long Learning เพื่อลดขีดจำกัดในการเรียนรู้ของนักเรียน

บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ Apple Thailand ส่งเสริมให้มีกิจกรรมเรียนรู้การโค้ดดิ้ง ในระดับเบื้องต้นไปจนถึงในระดับที่สามารถพัฒนาแอพพลิเคชั่นได้ด้วยตนเองร่วมกันระหว่างนักเรียนของโรงเรียน นอกจากนี้ ทาง Apple Thailand และ บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)  จะร่วมกันเฟ้นหาเด็กนักเรียนที่มีศักยภาพในการคิดค้นแอพพลิเคชั่นเพื่อส่งเข้าประกวดในเวทีระดับโลก Apple Worldwide Developers Conference (WWDC) โดยผ่านการสนับสนุนกิจกรรมร่วมมือทางวิชาการ เช่น การจัดอบรมเบื้องต้นหลักสูตรภาษา Swift ด้วยแอพพลิเคชั่น Swift Playground, จัดอบรมเบื้องต้นหลักสูตรภาษา Xcode, จัดอบรมเบื้องต้นระบบ MAC OSX, จัดกิจกรรมวันวิชาการ, จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรม iCamp กิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเยาวชน รวมไปถึงการให้คำปรึกษาด้านพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียนของโรงเรียน โดยมีผลใช้บังคับเป็นระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนาม