ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ ระหว่าง โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ กับ บริษัท Cisco System Thailand และ บริษัท Createlcom จำกัด

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ โดย ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ ภราดาพิทยา เตื่อยตา รองผู้อำนวยการ คุณวิโรจน์ ศิริธนาศาสตร์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ และคุณนิรุตต์ เกลียวศิริกุล นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการการใช้งาน Cisco Webex สำหรับการเรียนการสอนแบบ Virtual Education กับ บริษัท Cisco System Thailand และ บริษัท Createlcom จำกัด โดยมี คุณทัศลักษณ์ แก้วไทรเกิด Account Manager จาก Cisco System Thailand คุณกัมปนาท พยัคฆพันธุ์ Business Advisor และ คุณบงกษกร ศิริประทาน Account Manager จาก บริษัท Createlcom จำกัด เป็นตัวแทนลงนามในครั้งนี้ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 267,500 บาท เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมอำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

โดยมี ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ มิสรุ่งรัตน์ กมลศิริประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ มิสจิราภรณ์ จิตธรรม หัวหน้าฝ่าย English Program มาสเตอร์ปริวัตร โวหาร หัวหน้าฝ่ายปกครอง มาสเตอร์ภูมิชนะ เกิดพงษ์ หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม มิสสุดาวดี จตุรงควานิช หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป มิสอภิปรีย์ญา ปาลกวงศ์ ณ อยุธยา หัวหน้าแผนกธุรการ คุณสุภาภรณ์ ฮอเจริญชัย คุณอำไพ พยัควรรณ และ คุณสมชาย ขำน้อย ตัวแทนคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ คุณวรวุฒิ นาฏะภักดิ ตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครอง มิสสิริขวัญ อาภานุรังษี หัวหน้างานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มาสเตอร์ทศพล นาเครือ หัวหน้างานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (EP) มาสเตอร์ เฉลิมพล วิภาตวรรณะ ครูงานวิทยสนเทศ และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ร่วมเป็นสักขีพยาน โดยความร่วมมือทางวิชาการนี้ เพื่อนำแพลตฟอร์มของ Cisco WebEx เข้ามาเป็นเครื่องมือสำหรับการเรียนการสอนแบบ Virtual Education เพื่อเป็นรูปแบบของ New Normal หรือความปกติในรูปแบบใหม่ที่นักเรียนสามารถเรียนจากบ้านแต่ยังคงคุณภาพการเรียนการสอนที่เหมือนเดิม อีกทั้งยังใช้สำหรับการประชุม ติดต่อสื่อสาร ระหว่างนักเรียนกับครู นักเรียนกับนักเรียน ครูกับครู และ ผู้ปกครองกับครู ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน และเพื่อการพัฒนาระบบการเรียนการสอน พัฒนาการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล พัฒนาศักยภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนตลอดจนการยกระดับการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และสร้างประโยชน์ให้กับทุกภาคส่วนในโรงเรียน

ทั้งนี้ทางบริษัท Createlcom จำกัด ตัวแทนจำหน่าย ได้ให้การสนับสนุน Licenses ของ Cisco WebEx แก่บุคลากรได้ใช้งานเพิ่มเติม จากเดิม 100 Licenses เป็น 120 Licenses  และสนับสนุนเพิ่มเติม Licenses ให้แก่นักเรียนได้ใช้งาน Cisco WebEx จำนวน 600 Licenses เพื่อให้นักเรียนได้ใช้งาน WebEx ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการพัฒนาการเรียนและเป็นการส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนอีกด้วย โดยความร่วมมือนี้มีมีระยะเวลา 1 ปีนับตั้งแต่วันที่ลงนาม