ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

ภาพข่าว: คณะครุศาสตร์ฯ ทดสอบสัญญาณอินเทอร์เน็ตการเรียนการสอนแบบออนไลน์

ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้ทดสอบสัญญาณและประสิทธิภาพของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อรองรับการเรียนการสอน การสืบค้น การทำวิจัย และรวมไปถึงการฝึกอบรม การประชุมและสัมมนา ผ่านระบบการจัดการแบบออนไลน์ที่มีผู้ใช้งานในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พร้อมๆ กันหลายคน โดยใช้ Google meet, Line Live และ YouTube Live โดยผศ.ดร.ณฐพร อุตกฤษฏ์ ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฝ่ายสารสนเทศและประกันคุณภาพการศึกษา และทีมงานได้ ณ ห้องเรียน 52-703 และ 52-706 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา