ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

นักศึกษาและศิษย์เก่า ราชภัฏโคราช ผลงานเข้าตากรรมการ ได้รับเลือกแสดงผลงานการประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 35

สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ได้ส่งผลงานนักศึกษาและศิษย์เก่า เข้าร่วมการประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 35 ประจำปี 2563 ในหัวข้อ “เมืองเล็ก เมืองใหญ่ หายใจเต็มปอด” จัดโดย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งผลการคัดเลือกปรากฏว่า นักศึกษาและศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้รับเกียรติบัตรระดับประชาชนทั่วไป ผลงานประเภทภาพพิมพ์แกะไม้ จำนวน 3 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้

  1. นางสาวธนพร วอนอก นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ชื่อผลงาน ความสัมพันธ์ เบอร์ 3
  2. นางสาวกาญจนา มีทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ชื่อผลงาน ทุ่งอีสานบ้านเฮา
  3. นายคเณศ แสนศรีลา ศิษย์เก่า ชื่อผลงาน บ้านฉัน

การประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 35 ได้เชิญชวนให้เยาวชน และประชาชนทั่วไป ร่วมส่งผลงานประเภทจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และผลงานสร้างสรรค์ทางด้านทัศนศิลป์อื่น ๆ ซึ่งมีผลงานที่ส่งเข้าประกวด จำนวน 588 ชิ้น จากศิลปินจำนวน 542 คน จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจทุกระดับ ได้ช่วยกันสร้างธรรมชาติเมืองไทยในจินตนาการผ่านผลงานศิลปะ

ทุกประเภท ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นสื่อสร้างสรรค์ที่ส่งเสริมให้ชุมชนเมืองได้ตระหนักถึงความสำคัญของธรรมชาติ และสนับสนุนการพัฒนาวงการศิลปะร่วมสมัยของไทยให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น