ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

In-Depth Marketing Strategies for Hotels and Resorts

กลยุทธ์การตลาดเชิงลึกสำหรับโรงแรมและรีสอร์ท In-Depth Marketing Strategies for Hotels and Resorts

ธุรกิจโรงแรมที่มีการลงทุนและการแข่งขันสูงมาก การทำให้โรงแรมเป็นที่รู้จักละเป็นที่ต้องการมาพักของลูกค้าอย่างต่อเนื่อ เป็นสิ่งสำคัญในการสร้างรายได้ให้กับโรงแรมเพื่อให้โรงแรมสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่น การตลาดที่มีประสิทธิภาพเป็นปัจจัยหลักในการสร้างรายได้และชื่อเสียงให้กับโรงแรมอย่างมหาศาล และยังทำให้สามารถเอาชนะคู่แข่งได้โดยไม่ยากนัก  ดังนั้นผู้ประกอบการและผู้บริหารโรงแรมจึงจำเป็นต้องศึกษากลยุทธ์การตลาดให้มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และสามารถนำไปใช้ในการบริการโรงแรมได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประสบความสำเร็จ และได้ผลประกอบการที่ดียิ่งขึ้น

เนื้อหาหลักสูตร

  • ความสำคัญของการตลาด และความแตกต่างระหว่างการตลาดและการขาย
  • ส่วนประกอบของการตลาด รายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า/บริการ
  • ความสำคัญของ “การวางตำแหน่งทางการตลาด”
  • การสร้างจุดต่างจากคู่แข่ง และการหา “จุดขาย” ให้กับโรงแรม
  • การประชาสัมพันธ์ การโฆษณา และการเลือกสื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
เจ้าของกิจการโรงแรม ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด รวมถึงผู้สนใจที่ต้องการพัฒนาศักยภาพในการทำตลาดโรงแรมเฉพาะ

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02-7218469-70, 089 632 6255 (นุ๊ก) 089 024 4334 (อ้อย), 098 829 6901 (สปอย), 086 598 5598 (พิมพ์), 085 910 7888 (แจ๊คพอต) 093 924 5963 (จิ๊บ), 094 554 3664 (บี) หรือ www.facebook.com/trainingdtc

การส่งใบสมัคร ท่านสามารถสมัครได้ทั้งทาง e-mail: training@dtc.ac.th หรือสมัครออนไลน์ คลิกที่นี่

เพื่อสำรองที่นั่งล่วงหน้าค่ะ

เอกสารประกอบการสมัคร

  1. ใบสมัคร
  2. สำเนาบัตรประชาชน
  3. ภพ.20  ( กรณีต้องการออกใบเสร็จในนามบริษัท )
  4. ใบ Pay- in  การชำระค่าธรรมเนียม ทั้งนี้ท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียม 9,900 บาท/ท่าน/หลักสูตร (ราคารวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารว่าง อาหารกลางวัน รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) พร้อมการสมัครได้ทันที

โดยท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียมได้ตามช่องทางต่อไปนี้
1.เช็คสั่งจ่าย "วิทยาลัยดุสิตธานี"
2.โอนเงินเข้าบัญชีชื่อ "วิทยาลัยดุสิตธานี" ได้ที่ธนาคารดังต่อไปนี้
-บัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาพัฒนาการ (สะสมทรัพย์) เลขที่ 198-0-85294-9
-บัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขาซีคอนสแควร์ (ออมทรัพย์) เลขที่ 095-2-48283-1

วิทยาลัยได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร/เลขที่ผู้เสียภาษีของวิทยาลัยดุสิตธานี คือ 0-9940-00174-90-0 ***หลังจากการโอนเงินแล้วกรุณาแฟกซ์หรืออีเมล์ใบ PAY-IN และ ภพ.20(กรณีต้องการออกใบเสร็จในนามบริษัท) มาที่ โทรสาร 02-721-8476 หรือ E-mail:   training@dtc.ac.th

ทางวิทยาลัยฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสต้อนรับท่านในครั้งนี้

หมายเหตุ: หากส่งใบสมัครเรียบร้อย กรุณาแจ้งกลับ และรอการยืนยันการเปิดอบรมจากทางวิทยาลัยฯ ก่อนดำเนินการจองตั๋ว และที่พักของผู้อบรม

ขอแสดงความนับถือ
แผนกบริการวิชาการ