ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

มศว เปิดรับสมัคร ปริญญาตรี เสาร์ อาทิตย์ การตลาด การเงิน

รายละเอียดเพิ่มเติมและการรับสมัคร
https://bas.swu.ac.th/bbaforwork

จากการที่มหาวิทยาลัยเล็งเห็นถึงความจำเป็นในการพัฒนาศักยภาพของประชากรในประเทศ เพื่อตอบสนองการเรียนรู้ตลอดชีวิต จึงได้มีการออกแบบลักษณะการเรียนการสอนที่เอื้อให้บุคคลคนทั่วไปสามารถที่จะ Upskill และ Reskill ความรู้ในเชิงบริหารธุรกิจและการประกอบกิจการที่ทันสมัยกับยุคปัจจุบัน โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เปิดกว้างและยืดหยุ่นสำหรับผู้ที่มีภาระหรือขาดโอกาสในการเรียนรู้ศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจในระดับมหาวิทยาลัยในลักษณะและช่วงเวลาปกติ ซึ่งครอบคลุม กลุ่มผู้ที่ทำงานแล้ว นิสิตนักศึกษาที่เรียนอยู่ในสาขาอื่นๆแต่ต้องการพัฒนาเพิ่มความรู้ด้านบริหารธุรกิจเพื่อนำไปประยุกต์ร่วมกับศาสตร์ของตนเอง นักเรียนหรือผู้ที่ยังไม่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมปลาย หรือผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการอัพเดทความรู้ให้เป็นปัจจุบันที่สามารถเรียนคอร์สที่สอนในระดับปริญญาตรี ได้ในวันเสาร์และวันอาทิตย์

คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มศว จึงมีแนวคิดจัดให้มีการเรียนการสอนในลักษณะที่เข้ากับผู้เรียนที่มีลักษณะการดำเนินชีวิตในรูปแบบต่างๆที่หลากหลาย โดยได้พัฒนาลักษณะการเรียนการสอนที่ยืดหยุ่นสำหรับผู้เรียนที่อาจมีภารกิจในช่วงเวลาราชการหรือเวลาทำงานของคนทั่วไปด้วยการจัดวันเวลาและลักษณะการเรียนการสอนที่คลายปัญหาของผู้เรียน

โดยโครงการเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีและประกาศนียบัตร โดยมีการจัดการการเรียนการสอนในวันเสาร์และวันอาทิตย์

หลักสูตรที่เปิดสอน

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน

ลักษณะการเรียนการสอน

เป็นการเรียนการสอนในลักษณะ BLOCK COURSE หรือเรียนวิชาเดียวกันต่อเนื่องจนจบวิชาโดยใช้เวลาในการเรียนแต่ละวิชา 5 สัปดาห์ในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ต่อเนื่อง โดยผู้เรียนสามารถเรียนได้ทั้งที่ห้องเรียน ณ มศว ประสานมิตร หรือ เรียนออนไลน์พร้อมกันหรือย้อนหลังผ่านสื่อดิจิตอลที่หลักสูตรจัดบริการไว้ เวลา 8.00-16.30 วันเสาร์และวันอาทิตย์

โดยจะมีการเรียนการสอนตลอดปีไม่มีหยุดระหว่างภาคเรียนจึงทำให้สามารถใช้เวลาน้อยกว่าการเรียนในลักษณะปกติของทางมหาวิทยาลัย

โครงการนี้เหมาะกับ

ผู้ที่มีทำงานแล้วที่ต้องการเพิ่มทักษะหรือวุฒิการศึกษา
พนักงานบริษัทเอกชน
ราชการ
รัฐวิสาหกิจ
ผู้ที่ศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในเวลาปกติที่ต้องการ เพิ่มวุฒิจากสายอาชีพ / ปริญญาตรี ใบที่ 2 / เรียนระดับอุดมศึกษาล่วงหน้า
นิสิตใน มศว จากต่างคณะสาขา
นักศึกษาที่กำลังศึกษาในสถาบันการศึกษาอื่นๆ
นักเรียนมัธยมปลาย
นักศึกษาในสายวิชาชีพ ปวช. ปวส.
ผู้สนใจทั่วไปเพื่อศึกษาเพิ่มเติมในศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ
ผู้ที่ต้องการเข้าอบรมความรู้ที่จำเป็นในการทำงานในสายบริหารธุรกิจเฉพาะหัวข้อ
ผู้ที่ไม่สะดวกในการเรียนในช่วงเวลาราชการ
ผู้ที่ไม่สามารถใช้เวลาในการศึกษาอย่างต่อเนื่องในทุกรายวิชาในการเรียนในลักษณะปกติ(ผู้เรียนสามารถลงเรียนทีละช่วงเวลาที่เปิดสอนแต่ละรายวิชาโดยอาจพักการเรียนไปปฏิบัติภาระกิจอื่นๆแล้วจึงกลับมาเรียนต่อได้โดยไม่กระทบกับการจบการศึกษา)

คุณสมบัติผู้เรียน

1 แบบการเรียนเพื่อรับประกาศนียบัตรรายวิชา

-ไม่กำหนดคุณสมบัติขั้นต่ำผู้เรียน

2 แบบการเรียนเพื่อรับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี

-ผู้เรียนต้องมีวุฒิการศึกษาเทียบเท่ามัธยมศึกษาปีที่ 6 สมบูรณ์ที่ ณ วันที่จะขึ้นทะเบียนจบการศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าธรรมเนียมจะเรียกเก็บเป็นรายวิชา วิชาละ 5,500 บาท

รวมตลอดหลักสูตรโดยประมาณ 240,000 บาท

ข้อควรทราบก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตร

เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเป็นวงกว้างจึงไม่ได้อยู่ในเกณฑ์การกู้ยืมเพื่อการศึกษาของกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ผู้เรียนจะต้องรับผิดชอบด้วยทุนส่วนตัวในการศึกษาของหลักสูตร หรือหาแหล่งทุนอื่นๆ เช่น สินเชื่อเพื่อการศึกษาของธนาคารพาณิชย์ต่างๆ

การขอรับปริญญาและประกาศนียบัตร

การเรียนการสอนในโปรแกรมวันเสาร์ อาทิตย์ มีหลักสูตรเดียวกับสาขาวิชาปริญญาตรีของนิสิตบริหารธุรกิจบัณฑิต เมื่อจบวิชาผู้เรียนสามารถขอรับประกาศนียบัตรการเรียนเป็นรายวิชาได้

ในกรณีต้องการวุฒิระดับปริญญาตรี ผู้เรียนจำเป็นต้องสำเร็จวิชาขั้นต่ำตามที่หลักสูตรกำหนด ก่อนทำการขึ้นทะเบียนเพื่อขอจบในวุฒิการศึกษาในแต่ละสาขาที่เปิดสอน