ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

หลักสูตรขนมอบและเบเกอรี่ 5 เดือน

ให้คุณได้เรียนรู้เทคนิคการทำขนมอบเบเกอรี่ ตั้งแต่พื้นฐาน จนสามารถทำขนมได้อย่างมืออาชีพ มากกว่า 30 เมนู !!!

หลักสูตรขนมอบและเบเกอรี่ 5 เดือน
รุ่นที่ 1/2563
จุดเริ่มต้นแห่งมืออาชีพคนทำขนม “สร้างความมั่นใจสู่ความสำเร็จ” การเป็นคนทำขนมที่ดีสิ่งที่สำคัญคือต้องใส่ใจทุกรายละเอียด ตั้งใจในสิ่งที่ทำ ด้วยความมุ่งมั่นและทุ่มเท หลักสูตรขนมอบและเบเกอรี่ คุณจะได้เรียนรู้และเข้าใจทุกขั้นตอน การ “เตรียม ผลิต ตกแต่ง และเก็บรักษา” อันเป็นพื้นฐานสำคัญของการเป็นคนทำขนม ไปจนถึงเทคนิคขั้นสูงที่คุณจะสามารถเรียนรู้และปฏิบัติได้ภายในระยะเวลาอันสั้น สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงตลอดจนการสร้างสิ่งใหม่ๆ และนำไปต่อยอดสิ่งที่มีอยู่ในธุรกิจได้

รายละเอียดหลักสูตร

  1. หลักการประกอบขนมอบ เบเกอรี่
  2. ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
  3. การสุขาภิบาล และความปลอดภัยในการทำงาน
  4. การวางแผน และควบคุมต้นทุน
  5. การฝึกปฏิบัติการทำเบเกอรี่เด่นๆ มากกว่า 30 เมนู
  6. การฝึกปฏิบัติงานด้านเบเกอรี่ 3 เดือน ในโรงแรมระดับมาตรฐาน

'หลักสูตรขนมอบและเบเกอรี่ 5 เดือน รุ่นที่ 2/63 '
ให้คุณได้เรียนรู้เทคนิคการทำขนมอบเบเกอรี่ ตั้งแต่พื้นฐาน จนสามารถทำขนมได้อย่างมืออาชีพ มากกว่า 30 เมนู !!!

เรียน 2 เดือนที่วิทยาลัยดุสิตธานี ทั้งภาคทฤษฎี และ ปฏิบัติ พร้อมฝึกงานภาคสนามจริงอีก 3 เดือน

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.02-7218469-72 หรือ www.facebook.com/trainingdtc

การส่งใบสมัคร ท่านสามารถส่งเอกสารการสมัครได้หลายวิธี คือ ส่งด้วยตนเองที่ Dusit Thani College, ส่งทางไปรษณีย์, ส่งแฟกซ์ หรือ

ส่งทาง e-mail เพื่อสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้เช่นกัน

วันปฐมนิเทศ 13 พฤศจิกายน 2563

อบรมแบบที่ 1 เรียนที่วิทยาลัยดุสิตธานี พร้อมฝึกปฏิบัติงาน
อบรมภาคทฤษฏี และฝึกการประกอบอาหาร 2 เดือน ที่ Dusit Thani College ( 5 วัน/สัปดาห์ )
และฝึกปฏิบัติงาน 3 เดือนในโรงแรม ระดับมาตราฐาน 6 วัน/สัปดาห์ วันละ 8-9 ชั่วโมง
เริ่มเรียน  วันที่ 14 ธันวาคม 2563-  23 พฤษภาคม  2564
ค่าอบรม    59,900 บาท  (ค่าอบรมรวม ชุดเชฟ / อุปกรณ์ครัว / ตำราเรียน / วัตถุดิบ / ค่าดำเนินการติดต่อสถานที่ฝึกงาน และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% )

อบรมแบบที่ 2 เรียนที่วิทยาลัยดุสิตธานีเท่านั้น
อบรมภาคทฤษฏี และฝึกการประกอบอาหาร 2 เดือน ที่ Dusit Thani College ( 5 วัน/สัปดาห์ )
เริ่มเรียน วันที่ 14 ธันวาคม 2563 -  31 มกราคม 2564
ค่าอบรม  56,900 บาท   (ค่าอบรมรวม ชุดเชฟ / อุปกรณ์ครัว / ตำราเรียน / วัตถุดิบ และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% )

เอกสารที่การรับสมัคร

1.สำเนาบัตรประชาชน

2.สำเนาทะเบียนบ้าน

3.สำเนาวุฒิการศึกษา เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

4.รูปถ่าย 1.5นิ้ว 4รูป (พื้นหลังสีฟ้า เสื้อเชิตสีขาวไม่สวมสูท)

5.เรซูเม่ (กรณีฝึกงาน)

6.ใบตรวจสุขภาพ (แบบฟอร์มของวิทยาลัย)

โดยท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียมได้ตามช่องทางต่อไปนี้
1.เช็คสั่งจ่าย " วิทยาลัยดุสิตธานี "
2.โอนเงินเข้าบัญชีชื่อ " วิทยาลัยดุสิตธานี " ได้ที่ธนาคารดังต่อไปนี้
-บัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาพัฒนาการ (สะสมทรัพย์) เลขที่ 198-0-85294-9
-บัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขาซีคอนสแควร์ (ออมทรัพย์) เลขที่ 095-2-48283-1

วิทยาลัยได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร/เลขที่ผู้เสียภาษีของวิทยาลัยดุสิตธานี คือ 0-9940-00174-90-0

*** หลังจากการโอนเงินแล้วกรุณาแฟกซ์หรืออีเมล์ใบ PAY-IN และ/หรือ ภพ.20 (กรณีต้องการออกใบเสร็จในนามบริษัท) มาที่ โทรสาร 02-721-8476 หรือ E-mail :  training@dtc.ac.th

ทางวิทยาลัยฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสต้อนรับท่านในครั้งนี้

หมายเหตุ  *วันปฐมนิเทศอาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง