ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

ใหม่ หลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชา Software Engineering for Data Science

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท-เอก
และเปิดหลักสูตรใหม่ระดับปริญญาโทสาขาวิชา Software Engineering for Data Science

ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.sit.kmutt.ac.th/