ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

อบรมไกด์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำลังเปิดรับสมัครวันนี้ถึง 8 สิงหาคม 2563

โครงการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ทั่วไป
รุ่นที่ ๑  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ศูนย์กรุงเทพมหานคร
จำนวนผู้เข้าอบรม
จำนวน ๕๐ คน แบ่งเป็น - ภาษาจีนกลาง  ๒๕ คน

 • ภาษาอังกฤษ  ๒๕ คน
  โดยหากมีผู้สมัครและหรือมีผู้สอบผ่านเข้าอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป ภาษาใดภาษาหนึ่ง ไม่ครบตามจำนวนที่ระบุข้างต้น ทางโครงการจะเพิ่มจำนวนผู้เข้าอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไปอีกภาษาหนึ่งแทน เพื่อให้ครบหรือใกล้เคียงจำนวน ๕๐ คน
 • การรับสมัคร
  รับสมัครตั้งแต่วันที่กรมการท่องเที่ยวให้ความเห็นชอบอนุมัติให้จัดฝึกอบรม จนถึงวันเสาร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ในวันเวลาทำการ ณ ห้องพักอาจารย์การท่องเที่ยว ชั้น ๒ อาคาร ๓๗ หากท่านสมัครออนไลน์กรุณาสแกนใบสมัครพร้อมหลักฐานส่งมาที่  yingwin@hotmail.com หรือ ส่งมาทางจดหมาย EMS มาที่ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ  เลขที่ ๑  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  แขวงวชิระ เขตดุสิต  กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ หรือโทร.๐๘๑-๖๔๔-๘๑๙๙/ ๐๘๕-๙๙๓-๕๖๐๙หรือ  ๐๒-๑๖๐-๑๕๔๘-๕๐
 • ค่าสมัคร  ๓๐๐ บาท
 • ค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรม   ๓๙,๕๐๐ บาท
 • คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
  ๑) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ในวันยื่นคำขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์
  ๒) มีสัญชาติไทย
  ๓) สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อนุปริญญา หรือเทียบเท่าขึ้นไป
  ๔) ไม่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรังหรือติดยาเสพติดให้โทษ หรือเป็นโรคติดต่อที่คณะกรรมการกำหนด
  ๕) ต้องฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศที่เปิดฝึกอบรมได้เป็นอย่างดี
  ๖) มีบุคลิกภาพดีและเป็นผู้มีใจรักในงานบริการ
 • หลักฐานที่ใช้สมัคร
  ๑) ใบสมัคร พร้อมรูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวก หรือแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๔ เดือน เป็นรูปสี จำนวน ๓ รูป (เขียนชื่อ-นามสกุลหลังรูปทุกใบ)
  ๒) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๓ ชุด(ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)
  ๓) สำเนาหลักฐานการศึกษา ต้องใช้วุฒิที่ระบุการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับอนุปริญญา จำนวน ๓ ชุด(ลงลายมือรับรองสำเนาถูกต้อง)
  ๔) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๓ ชุด(ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)
  ๕) หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่นใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล เป็นต้น อย่างละ ๓  ชุด(ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)
  ๖) กรณีจบการศึกษาจากต่างประเทศ ในระดับปริญญาตรีขึ้นไปให้แนบสำเนาใบผ่านการเทียบวุฒิการศึกษาจากกระทรวงอุดมศึกษาฯ(อว.) และหากจบการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ให้แนบสำเนาใบผ่านการเทียบวุฒิการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) มาด้วย โดยทั้งนี้ผู้สมัครต้องติดต่อสถานศึกษาเพื่อนำหนังสือรับรองการจบการศึกษามายืนยันด้วยตนเอง