ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

จัดการเรียนการสอน – งบประมาณสนับสนุนการศึกษาลดผลกระทบสถานการณ์โควิด-19

นายณัฐพงศ์ ดิษยบุตร ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กทม. เปิดเผยถึงแนวทางช่วยเหลือนักเรียนที่ครอบครัวได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ว่า สำนักการศึกษาได้จัดเตรียมช่องทางการเรียนรู้ ครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่ม โดยจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง 4 On คือ

  • Online สอนสดผ่านช่องทางออนไลน์
  • On Air โดยใช้สื่อ DLTV ซึ่งโรงเรียนจะประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองรับทราบวิธีการและตารางการเรียนทุกห้องเรียนผ่านเฟซบุ๊กกลุ่มปิดของแต่ละชั้นเรียน
  • On Hand การที่ครูจัดทำเอกสาร ใบงาน แบบฝึกหัด คู่มือ และชุดกิจกรรมต่าง ๆ ไว้สอนนักเรียน และ
  • On Site การจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ จะมีการนัดหมายเป็นระยะ เพื่อให้ครูมาสอนเป็นกรณีพิเศษ และในกรณีที่มีการสลับวันมาเรียน เด็กจะได้เรียนโดยวิธีการ On Site คือ เรียนที่โรงเรียน ควบคู่ไปกับการเรียน Online On Air หรือ On Hand ที่บ้านตามความพร้อมของนักเรียนและผู้ปกครอง โดยครูจะมีช่องทางการติดต่อ สื่อสารกับนักเรียนและผู้ปกครอง ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการเรียนรู้เป็นระยะ

รวมถึงการวางแผนเยี่ยมบ้านกรณีที่จำเป็น ขณะเดียวกัน กรุงเทพมหานครยังได้จัดสรรงบประมาณ เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาให้กับนักเรียนทุกคน ประกอบด้วย การแจกวัสดุและอุปกรณ์การเรียนการสอน เครื่องแบบนักเรียน ชุดลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ชุดนอนอนุบาล ชุดพละ รวมถึงมีอาหารเช้าและอาหารกลางวัน พร้อมอาหารเสริมนมให้กับนักเรียน ตลอดจนสนับสนุนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ค่าจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าหนังสือห้องสมุด ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าวัสดุการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ สำหรับนักเรียนที่ได้รับผลกระทบในกลุ่มที่สลับวันมาเรียน ทางโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนนำกลับไปเรียนที่บ้านและจะทบทวนเนื้อหาในวันถัดไป