ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

มศว ชวนผู้ประกอบการ OTOP ภาคใต้และภาคกลาง เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP สู่ดิจิทัล 4.0

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ OTOP ภาคใต้และภาคกลาง เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP สู่ดิจิทัล 4.0 ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เพื่อพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการ OTOP ให้มีองค์ความรู้ และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ในการขับเคลื่อนธุรกิจในด้านต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการ OTOP ให้สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสร้างช่องทางการตลาดใน Social network ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนากระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรเบื้องต้น หลักสตรเข้มข้น และหลักสูตรพิเศษ Expert DIProm โดยการจัดเตรียมเอกสารประกอบการถ่ายทอดองค์ความรู้ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์และถ่ายทอดองค์ความรู้ ผ่านระบบ Online ผ่าน Zoom หรือ Google Meet    

โดยมีการเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ จนถึง 15 มิถุนายน 2563 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตามหมายเลขโทรศัพท์ 087-370-1820