ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

สบพ. จัดสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้น ในสถาบันการบินพลเรือน ประจำปีการศึกษา 2563

สถาบันการบินพลเรือนจัดสอบคัดเลือกวัดความรู้/ความถนัด เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้น ประจำปีการศึกษา 2563 ให้กับผู้สมัครจากทั่วประเทศ และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  สถาบันการบินพลเรือนได้กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรของ ดังนี้ 1. ให้ผู้เข้าสอบสวมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ 2.ตรวจวัดอุณหภูมิบริเวณจุดคัดกรอง ด้วยเครื่องเทอร์มัลสแกน 3. มีจุดบริการเจลล้างมือบริการ ทุกจุดทางเข้า 4. ทำความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อ สถานที่สอบ โต๊ะเก้าอี้ และภายในอาคารสถานที่จัดสอบก่อนและหลังการสอบ 5. จัดห้องสอบสำหรับผู้เข้าสอบคัดเลือกกลุ่มเสี่ยง 6. มีการเว้นระยะห่างทางสังคม Social Distancing อย่างน้อย 1.5 เมตรทั้งในการเดินแถวและการจัดที่นั่งในการสอบ  

การจัดการสอบในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อ.คลองหลวง  เจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรคลองหลวงพร้อมสารวัตรทหาร  เจ้าหน้าที่กรมการปกครองท้องถิ่น อำเภอคลองหลวงมาร่วมสังเกตการณ์และดูแลการเตรียมความพร้อมในการจัดสอบให้เป็นไปตามมาตราการป้องกันและควบคุมโรคที่กำหนด

ในการนี้ นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร รักษาการแทนผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือนพร้อมผู้บริหารมาตรวจเยี่ยม  โดยคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดสอบความรู้/ความถนัด ประจำปีการศึกษา 2563  สถาบันการบินพลเรือน ได้เตรียมการจัดการสอบเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันที่  7 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี