ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

การออกแบบงานนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพด้วย Microsoft PowerPoint 2016

เหมาะสำหรับ : ผู้มีพื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นที่ต้องการศึกษาการใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint ในการสร้างงานนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ

เนื้อหาการอบรม

วันที่ 1

 • หลักการออกแบบงานนำเสนออย่างมืออาชีพ
 • การใช้รูปภาพแบบไม่ผิดลิขสิทธิ์ และการตกแต่งภาพ
 • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft PowerPoint
 • แนะนำโปรแกรม Microsoft PowerPoint
 • การทำงานกับข้อความและ Placeholder
 • การเปลี่ยน Layout ของสไลด์
 • การจัดการกับสไลด์
 • มุมมองในงานนำเสนอ
 • การกำหนดขนาดของงานนำเสนอ
 • การบันทึกงานนำเสนอในรูปแบบต่างๆ
 • การออกแบบสไลด์โดยใช้ Master

วันที่ 2

 • การทำงานกับ Smart Art
 • การทำงานกับตาราง (Table)
 • การทำงานกับแผนภูมิ (Chart)
 • การสร้างจุดเชื่อมโยง
 • การควบคุมการนำเสนอ
 • การตั้งค่าการพิมพ์
 • การแปลงงานนำเสนอให้เป็นคลิป
 • การใส่ Effects เคลื่อนไหว
 • กำหนดเสนอเฉพาะบางสไลด์
 • สร้างเอกสารการนำเสนอ
 • การใช้คำสั่ง Trigger

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02-7218469-70 หรือ www.facebook.com/trainingdtc

การส่งใบสมัคร ท่านสามารถสมัครได้ทั้งทาง e-mail: training@dtc.ac.th เพื่อสำรองที่นั่งล่วงหน้าค่ะ

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. ใบสมัคร
 2. สำเนาบัตรประชาชน
 3. ภพ.20 (กรณีต้องการออกใบเสร็จในนามบริษัท)
 4. ใบ Pay- in

การชำระค่าธรรมเนียม ทั้งนี้ท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียม 9,900  บาท/ท่าน/หลักสูตร (ได้รับใบประกาศนียบัตร เมื่อผู้เรียนผ่านเกณฑ์ตามกำหนด)

โดยท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียมได้ตามช่องทางต่อไปนี้

 1. เช็คสั่งจ่าย "วิทยาลัยดุสิตธานี"
 2. โอนเงินเข้าบัญชีชื่อ "วิทยาลัยดุสิตธานี" ได้ที่ธนาคารดังต่อไปนี้
  • บัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาพัฒนาการ (สะสมทรัพย์) เลขที่ 198-0-85294-9
  • บัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขาซีคอนสแควร์ (ออมทรัพย์) เลขที่ 095-2-48283-1        

วิทยาลัยได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร/เลขที่ผู้เสียภาษีของวิทยาลัยดุสิตธานี คือ 0-9940-00174-90-0

หลังจากการโอนเงินแล้วกรุณาอีเมล์ใบ PAY-IN และ ภพ.20 (กรณีต้องการออกใบเสร็จในนามบริษัท) มาที่ E-mail: training@dtc.ac.th

ทางวิทยาลัยฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสต้อนรับท่านในครั้งนี้

หมายเหตุ: หากส่งใบสมัครเรียบร้อย กรุณาแจ้งกลับ และรอการยืนยันการเปิดอบรมจากทางวิทยาลัยฯ