ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

ภาพข่าว: อธิการบดี ราชภัฏโคราช ลุย ! มอบเงินกองทุน กสศ. ต่อชีวิตช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสทางสังคม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ลงพื้นทิ่มอบเงินช่วยเหลือเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ตามโครงการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งเด็กที่ได้รับการช่วยเหลือ เป็น 1 ใน 80 คน ของเด็กที่ด้อยโอกาสทางสังคมและต้องการความช่วยเหลือจากโครงการ    

โครงการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ถือเป็นความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กับ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ซึ่งมหาวิทยาลัย รับหน้าที่เป็นศูนย์กลางเครือข่ายการศึกษา ในการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้กับเยาวชนที่อยู่นอกระบบการศึกษา ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งการลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือครั้งนี้ เป็นผลสำเร็จจากการคัดกรองเด็กนอกระบบการศึกษาที่ขาดโอกาสทางสังคม หลังจากได้ลงพื้นที่เรียบร้อยแล้ว กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จะดำเนินการช่วยเหลือเด็กเพิ่มเติม จนกว่าคุณภาพชีวิตจะดีขึ้น และจะได้รับความร่วมมือจากผู้มีจิตอันเป็นกุศลเพื่อระดมความช่วยเหลือให้กับเด็กในโอกาสต่าง ๆ ต่อไป