ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษา 1/ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบ3)

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

ระดับปริญญาเอก
กศ.ด.(การบริหารการศึกษา) แบบ 1.1
ปร.ด. (การจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม) แบบ 1.1
ปร.ด. (การจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม) แบบ 2.1

ระดับปริญญาโท
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) แผน ข
ศศ.ม. (การจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม) แผน ก แบบ ก2
ศศ.ม. (การจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม) แผน ข
บธ.ม. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก2
บธ.ม. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ข

เปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่วันนี้ ถึง 4 มิถุนายน 2563

Downloads ใบสมัคร ได้ที่ https://bit.ly/2yaXC4j

สามารถส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร

ได้ที่ กลุ่มงานวิชาการ (สมัครเข้าศึกษาต่อ)

ณ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา (กรุงเทพฯ)

อาคารเวฟเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

กรุงเทพฯ 10330

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร. 02 655 1100

E-mail: cmbkk.pr@up.ac.th

http://www.upcm.up.ac.th/