ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

ราชภัฏโคราชให้ความสำคัญกับผู้ยากไร้ ส่งกำลังใจให้ถึงบ้าน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี พร้อมด้วย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และจิตอาสา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ได้ลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อมอบอาหารกล่องให้แก่ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 400 ชุด ในโครงการ “ครัวราชภัฏแบ่งปัน”    

สำหรับการดำเนินงานครั้งนี้ จัดโดย ศูนย์ปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพอิสระ (ครัวราชภัฏ plus+) ซึ่งมี รองศาสตราจารย์วัฒนาภรณ์ โชครัตนชัย เป็นหัวเรือใหญ่ ร่วมกับ คณาจารย์ และนักศึกษา จากสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการประกอบอาหารแจกรวม 11 วัน    

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอขอบพระคุณผู้ร่วมบริจาคปัจจัย พร้อมทั้งผู้บริจาควัตถุดิบประกอบอาหาร และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ร่วมกันส่งมอบความห่วงใยให้กับผู้ได้รับผลกระทบ อีกทั้งหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ที่ร่วมสนับสนุนให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จด้วยดี แสดงให้เห็นว่า "มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา" เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เคียงข้างท้องถิ่น ร่วมฟันฝ่าทุกวิกฤติไปกับชุมชน