ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

นศ. มธ .ชนะเลิศ รับโล่พระราชทานฯ แข่งประกวดแผนธุรกิจ เวที J -MAT Award ครั้งที่ 29

นักศึกษา และอาจารย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศ รับโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ กวาด 3 รางวัลจากการแข่งขัน J-MAT Award ครั้งที่ 29 ภายใต้หัวข้อ “จัดจ้านสุดไอเดีย” (จำนวนผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 454 ทีม 49 สถาบันการศึกษา)    

 • รางวัลชนะเลิศ โล่พระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา 130,000 บาท และเกียรติบัตร
 • รางวัล Creative Award ทุนการศึกษา 10,000 บาท
 • รางวัลสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาทีมชนะเลิศ ผศ.ปิติพีร์ รวมเมฆ อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด

รายชื่อสมาชิกทีม “ตี๋ขายซอส”

 1. นายสมเจต สกุลคู คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาวิชาเอกการตลาด ชั้นปีที่ 3 (หัวหน้าทีม)
 2. น.ส.กัญญ์วรา ลิมปตานนท์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาวิชาเอกการตลาด ชั้นปีที่ 3
 3. นายณัฐนันท์ อมรวรสิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาวิชาเอกการตลาด ชั้นปีที่ 3
 4. นายสพล โหตระไวศยะ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาวิชาเอกการตลาด ชั้นปีที่ 3
 5. นายปวีณ ผลพฤกษสกุล คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาวิชาเอกการตลาด ชั้นปีที่ 3
 6. นายกันต์ธร สำเภาทอง คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาวิชาเอกการตลาด ชั้นปีที่ 3
 7. น.ส.ศุภัชฌา ราญรอน คณะวารสารศาสตร์และสื่อมวลชน สาขาวิชาเอกโฆษณา ชั้นปีที่ 3
 8. นายสนทรรศ ลี้ตระกูล คณะวารสารศาสตร์และสื่อมวลชน สาขาวิชาเอกโฆษณา ชั้นปีที่ 3
 9. น.ส.กาญจน์สุภา ศิริพรวิวัฒน์ คณะเศรษฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 3

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ปิติพีร์ รวมเมฆ อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชย์ฯ มธ.