ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

รร.กทม.เตรียมพร้อมแนวทางจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของผู้เ รียน

นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่า กทม. โดยสำนักการศึกษา ได้สำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ของโรงเรียนในสังกัด กทม. ทั้ง 437 โรงเรียน พบครูมีความพร้อมสอนผ่านระบบออนไลน์ร้อยละ 84 ไม่พร้อมร้อยละ 16 เนื่องจากเป็นครูอาวุโสบางส่วนไม่คุ้นชินกับการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยี จึงได้จัดทำคู่มือ ขั้นตอน และวิธีการใช้งาน เพื่อให้ครูนำไปศึกษาจนสามารถใช้งานได้ ส่วนนักเรียนมีความพร้อมที่จะเรียนผ่านระบบออนไลน์ร้อยละ 46 ไม่พร้อมร้อยละ 54 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเรียนระดับประถม - มัธยมต้น ที่ไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ สมารท์โฟน ไม่มีอินเทอร์เน็ตที่บ้าน ครูผู้สอนจะจัดทำชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองและเอกสารการเรียนรู้ ส่งให้ผู้เรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ ไปรษณีย์ เยี่ยมบ้าน หรือนัดหมาย โดยให้คำนึงถึงมาตรการป้องกันการติดเชื้อโควิด-49 อย่างเคร่งครัด

นอกจากนั้น ยังได้กำหนดแนวทางให้โรงเรียนเตรียมช่องทางจัดการเรียนรู้สำหรับกลุ่มที่ไม่มีความพร้อม ด้วยการจัดสรรสื่อการเรียนรู้อื่น ๆ ที่สามารถส่งถึงนักเรียนได้ตามความเหมาะสม ตลอดจนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และจัดเตรียมแอปพลิเคชัน พร้อมวิธีการให้ครูนำไปใช้เป็นแนวทางส่งเสริมความรู้ในการจัดการเรียนการ สอนผ่านระบบออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการติดตามด้วยการรายงานทุกวันศุกร์ผ่านช่องทาง google form ทั้งนี้ สำนักการศึกษาได้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัด กทม. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ครบทุกกระบวนการ ตั้งแต่ขั้นการเตรียมความพร้อม การจัดการเรียนรู้ และการประเมินผล ครบทุกช่วงชั้นทุกรายวิชา