ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

[Online Training] Daily Management for Supervisor in Industrial Sector (การบริหารงานประจำวันสำหรับหัวหน้างาน) 22 เม.ย.63

หลักสูตร การบริหารงานประจำวัน (Daily Management) นี้ จึงมุ่งเน้นที่จะชี้ให้เห็นกรอบแนวทางการบริหารงานของหัวหน้างานที่ควรปฏิบัติในแต่ละวัน และเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ มาช่วยกำกับให้เกิดผลิตภาพ (Productivity) อย่างมีประสิทธภาพและมีประสิทธิผล ผ่านระบบออนไลน์ Facebook Live ท่านสามารถเรียนรู้ได้ ณ สถานที่ใด หรือเวลาใดก็ได้ (โดยรับชมย้อนหลังได้ภายใน 10 วันหลังจากวันที่ Live) สนับสนุนการลดการแพร่ระบาด COVID-19

หัวข้อบรรยาย 09.00-15.00 น.

  • แนวคิด Daily Management
  • องค์ประกอบของ  Daily Management
  • บทบาทของหัวหน้างานที่องค์กรคาดหวัง
  • แนวคิดในการบริหารงานประจำวันของหัวหน้างานที่ดี
  • เทคนิคการเตรียมงานและมอบหมายงาน
  • เทคนิคการควบคุมติดตามงาน
  • เทคนิคการแก้ไขปัญหาในงาน
  • เทคนิคการสรุปผลงานประจำวัน

วันที่ 22 เมษายน 2563
ราคา 1,800 บาท (รวม Vat) / คน

ติดต่อสอบถาม แผนกบริการฝึกอบรม สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โทร.02-619-5500 ต่อ 451-456 training@ftpi.or.th