ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

[Online Training] Productivity Management (การจัดการเพื่อเพิ่มผลิตภาพ) 21 เม.ย.63

หลักสูตรนี้จะชี้แนะถึงแนวทางและวิธีการ เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการทำงาน เพื่อให้องค์กรได้มีการพัฒนาการเพิ่มผลผลิตอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ผ่านระบบออนไลน์ Facebook Live ท่านสามารถเรียนรู้ได้ ณ สถานที่ใด หรือเวลาใดก็ได้ (โดยรับชมย้อนหลังได้ภายใน 10 วันหลังจากวันที่ Live) สนับสนุนการลดการแพร่ระบาด COVID-19

หัวข้อบรรยาย 09.00-15.00 น.

  • แนวคิดการเพิ่มผลิตภาพ Productivity Concept
  • แนวทางการปรับปรุงการเพิ่มผลิตภาพขององค์กร
  • การวัดการเพิ่มผลผลิต Productivity Measurement
  • เทคนิคเครื่องมือ (Tool techniques) และกิจกรรมการเพิ่มผลิตภาพที่สำคัญ
  • การเลือกใช้เครื่องมือการเพิ่มผลิตภาพที่เหมาะสมกับองค์กร
  • แนวทางการปรับปรุงเพิ่มผลิตภาพในรูปแบบ Smart Factory (Industry 4.0)
  • สรุป และ ถาม ตอบ

วันที่ 21 เมษายน 2563
ราคา 1,800 บาท (รวม Vat) / คน

ติดต่อสอบถาม แผนกบริการฝึกอบรม สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โทร.02-619-5500 ต่อ 451-456 training@ftpi.or.th