ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

มรภ.บ้านสมเด็จฯ ประกาศมาตรการ #อยู่บ้านลดเชื้อเพื่อชาติ ป้องกันการติดเชื้อโควิด-19

จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่กระจายจุดแพร่เชื้อในหลายแห่งมากขึ้น ทำให้ ผศ. ดร. ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีนโยบายให้ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโลหิต 19 ฉบับที่ 6 โดยประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2563 เป็นคำสั่งแก่บุคลากร คณาจารย์ และนักศึกษาในสังกัด เน้นเพื่อความปลอดภัยของทุกคนจากการระบาด ดังนี้

  1. ให้ปิดทำการมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคมถึง 12 เมษายน 2563
  2. ให้ผู้บังคับบัญชา ได้แก่ คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการกอง หรือ หัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น แล้วแต่กรณี มอบหมายให้อาจารย์และบุคลากรในสังกัดปฏิบัติงานในพื้นที่อาศัย ระหว่างระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามข้อ 1 และให้มีการกำหนดเป้าหมายการทำงานอย่างชัดเจน รวมถึงกำหนดรูปแบบในการติดต่อสื่อสารประสานงาน รายงานความสำเร็จหรือความคืบหน้าต่อผู้บังคับบัญชาตามความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน
  3. ให้กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม กำกับดูแลพนักงานรักษาความปลอดภัย ให้ตรวจตรามัดระวังทรัพย์สินของทางราชการและการเกิดอัคคีภัย รวมทั้งกำชับให้พนักงานดูแลรักษาความสะอาด ดำเนินการทำความสะอาดอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
  4. ในระหว่างที่มหาวิทยาลัยปิดทำการชั่วคราวให้อาจารย์และบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายและให้อยู่ในที่พักอาศัยของตนเองไม่เดินทางไปในจุดเสี่ยงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 19 ไม่เดินทางไปในสถานที่ที่มีการรวมกลุ่มเป็นจำนวนมาก ไม่เดินทางกลับภูมิลำเนา ไม่เดินทางไปเที่ยวในต่างจังหวัด และให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในสถานที่ที่ไม่จำเป็นในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
  5. กรณีมีเหตุผลและความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย อาจจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ด้วยรูปแบบการประชุมออนไลน์ วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ และรูปแบบการประชุมอื่นตามที่ประธานคณะกรรมการกรรมการเห็นสมควร หากประสงค์จะจัดประชุมในมหาวิทยาลัยให้ขออนุญาตอธิการบดีเป็นเฉพาะกรณี
  6. กรณีมีปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานตามประกาศนี้ ให้หัวหน้าหน่วยงานหรือรองอธิการบดี ที่กำกับการปฏิบัติงานหรือกำกับดูแลวินิจฉัยชี้ขาด

สำหรับนักศึกษาสอบถามรายละเอียดได้ที่ช่องทางสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ได้แก่ เฟซบุ้คเพจ BSRU News เว็บไซต์มหาวิทยาลัย www.bsru.ac.th และ LINE Official @BSRU