ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

9 คุณลักษณะของนักบัญชียุคดิจิทัล

เป็นที่ทราบกันดีไม่ว่าจะในอดีตหรือในปัจจุบัน นักบัญชียังคงมีความสำคัญสำหรับธุรกิจ เพราะเมื่อธุรกิจมีการทำการค้า หรือดำเนินการต่าง ๆ จะต้องมีนักบัญชีไว้สำหรับการทำบัญชีทั้ง บันทึก จัดการ และวิเคราะห์บัญชี แม้ว่าโลกจะมีการพัฒนา เทคโนโลยีสามารถช่วยเหลือมนุษย์ได้มากขึ้นทุกบริษัทก็ยังต้องการนักบัญชีที่มีความสามารถในการควบคุมและพัฒนาไปพร้อม ๆ กับเทคโนโลยีเหล่านั้นได้     อย่างเช่นในหลายๆบริษัทที่รับทำบัญชี จะมีการนำโปรแกรมหรือใช้ระบบทำบัญชีออนไลน์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการทำงาน ซึ่งสร้างประโยชน์ให้ทั้งธุรกิจและตัวนักทำบัญชีเอง ดังนั้นการที่จะเป็นนักบัญชียุคใหม่ หรือยุคดิจิทัลจึงไม่ใช่เรื่องง่าย คุณสมบัติของการเป็นนักบัญชีจะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา    

ซึ่งในครั้งนี้ อาจารย์สุวรรณี รุ่งจตุรงค์ อาจารย์ที่ปรึกษาภาคเสาร์-อาทิตย์ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้สรุป 9 คุณลักษณะของนักบัญชีในยุคดิจิทัลมาให้ทราบดังนี้

9 คุณลักษณะของนักบัญชียุคดิจิทัล

 1. มีความทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล
 2. สามารถปรับตัวกับการใช้เทคโนโลยีได้ในทุกรูปแบบ
 3. มีความเข้าใจและทันต่อการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินทุกฉบับ
 4. เปิดโลกทัศน์ ความคิด ไม่ยึดติดกับสิ่งเดิม
 5. เป็นนักคิด วิเคราะห์ นำเสนอข้อมูลด้วยรูปแบบที่ทันสมัย
 6. บุคลิกภาพคล่องแคล่ว ว่องไว ปรับเปลี่ยนตัวเองได้ทุกสถานการณ์
 7. มีอุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมของงานในทุกรูปแบบ
 8. อบรมพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
 9. ใช้นวัตกรรมที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  https://www.spu.ac.th/fac/account/