ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม (หลักสูตร 2 ปี) ประจำปีการศึกษา 2563

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าอายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี และ ไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันหมดเขตรับสมัคร)  ชายหรือหญิง สัญชาติไทย มีความประพฤติดี  สุขภาพแข็งแรง  ไม่เป็นบุคคลตาบอดสีเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม (หลักสูตร 2 ปี)   ประจำปีการศึกษา 2563   จำนวน 15-20 คน

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนสมัครสอบในระบบออนไลน์ได้ทาง   https://dtedu.dt.mahidol.ac.thหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่    โรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม  อาคารพรีคลินิก ชั้น 3

คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล  ถนนโยธี  เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-200-7639 (ในวันและเวลาราชการ) ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม – 30 เมษายน 2563