ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

ราชภัฏโคราช เดินหน้าเต็มกำลัง อบรมทำเจลล้างมือแอลกอฮอล์ และหน้ากากผ้า ป้องกัน COVID-19

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การจัดทำเจลล้างมือแอลกอฮอล์และหน้ากากผ้าเพื่อป้องกันตนเอง ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ 24.125 โดยมี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเศษ ตู้กลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการ จากนั้นเป็นการบรรยายให้ความรู้แก่ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แนวทางการป้องกันเชื้อไวรัสและการป้องกันตนเองจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค ต่อด้วยการฝึกปฏิบัติจัดทำเจลล้างมือแอลกอฮอล์และการทำหน้ากากผ้า วิทยากรโดย คณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์

การจัดโครงการครั้งนี้ สืบเนื่องจากในปัจจุบันประเทศไทยและประเทศกลุ่มเสี่ยง ได้มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มสูงขึ้น ด้วยเหตุนี้ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ได้ตระหนักถึงการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส จึงจัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ขึ้น เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเชื้อไวรัส การดูแลและป้องกันตนเอง พร้อมทั้งได้ทราบถึงวิธีการจัดทำเจลล้างมือแอลกอฮอล์ ด้วยความเข้มข้น 70% รวมถึงวิธีการจัดทำหน้ากากผ้าใช้เอง เพื่อป้องกันตนเองจากการติดเชื้อไวรัส ซึ่งผู้เข้าอบรมจะสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต และถ่ายทอดความรู้สู่บุคคลอื่นได้อย่างถูกต้อง