ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

Agile Organization, Digital Transformation in Hospitality Businesses

ในปัจจุบันทุกธุรกิจจำเป็นต้องปรับตัวให้ไวต่อการเปลี่ยนแปลง เพราะสิ่งที่เคยสำเร็จในวันนี้ อาจจะไม่สามารถใช้การได้อีกต่อไป ในวันพรุ่งนี้พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปทุกวันทำให้ธุรกิจต้องรีบปรับตัวให้ทัน ไม่เว้นแม้แต่ธุรกิจบริการ การปรับองค์กรให้คล่องตัว ให้ทุกคนสามารถทำงานได้ง่าย แต่มีประสิทธิภาพ เป็นสิ่งที่ทุกองค์กรใฝ่ฝันอยากจะเป็นแต่จะสามารถทำได้อย่างไร? โครงสร้างองค์กรซับซ้อนหลายลำดับขั้น การตัดสินใจเพียงเรื่องเดียวอาจต้องใช้เวลาอันยาวนาน รูปแบบการจัดการองค์กรที่ไม่เอื้อต่อการแข่งขันในโลกธุรกิจควรจะต้องเปลี่ยนไป หลักการ Agile เป็นเรื่องที่ทุกคนในยุคนี้ต้องให้ความสำคัญ เพราะนี่จะเป็นปัจจัยหลักที่จะทำให้คุณอยู่รอดในธุรกิจ

เนื้อหาหลักสูตร Becoming Agile Organization for Service Businesses

 • โลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในยุค Digital
 • Human Capital Trend
 • อะไรคือ Agile
 • องค์ประกอบที่สำคัญของ Agile Organization
 • Business Model ในโลกปัจจุบัน
 • กรณีศึกษาองค์กรที่สำเร็จ / ล้มเหลว
 • การ Transform องค์กรในแบบของคุณ

หลักสูตรนีเหมาะสำหรับ         ผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจ ผู้บริหาร ผู้จัดการแผนก หัวหน้างาน ฝ่ายบุคคล พนักงานระดับปฏิบัติการ บุคลากรในธุรกิจบริการ บุคคลทั่วไป สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.02-7218469-70 หรือ www.facebook.com/trainingdtc

การส่งใบสมัคร ท่านสามารถส่งเอกสารการสมัครได้หลายวิธี คือ ส่งด้วยตนเองที่วิทยาลัยดุสิตธานี ส่งทางไปรษณีย์, ส่งแฟกซ์ หรือ ส่งทาง e-mail เพื่อสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้เช่นกันค่ะ

เอกสารประกอบการสมัคร

 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • ภพ.20  ( กรณีต้องการออกใบเสร็จในนามบริษัท )
 • ใบ Pay- inการชำระค่าธรรมเนียม ทั้งนี้ท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียม 9,900 บาท/ท่าน/หลักสูตร (ราคารวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารว่าง อาหารกลางวัน รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) พร้อมการสมัครได้ทันที

โดยท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียมได้ตามช่องทางต่อไปนี้ 1.เช็คสั่งจ่าย "วิทยาลัยดุสิตธานี" 2.โอนเงินเข้าบัญชีชื่อ "วิทยาลัยดุสิตธานี" ได้ที่ธนาคารดังต่อไปนี้ -บัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาพัฒนาการ (สะสมทรัพย์) เลขที่ 198-0-85294-9 -บัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขาซีคอนสแควร์ (ออมทรัพย์) เลขที่ 095-2-48283-1

วิทยาลัยได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร/เลขที่ผู้เสียภาษีของวิทยาลัยดุสิตธานี คือ 0-9940-00174-90-0

***หลังจากการโอนเงินแล้วกรุณาแฟกซ์หรืออีเมล์ใบ PAY-IN และ ภพ.20(กรณีต้องการออกใบเสร็จในนามบริษัท) มาที่ โทรสาร 02-721-8476 หรือ E-mail:   training@dtc.ac.th

ทางวิทยาลัยฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสต้อนรับท่านในครั้งนี้

หมายเหตุ: หากส่งใบสมัครเรียบร้อย กรุณาแจ้งกลับ และรอการยืนยันการเปิดอบรมจากทางวิทยาลัยฯ ก่อนดำเนินการจองตั๋ว และที่พักของผู้อบรม

ขอแสดงความนับถือแผนกบริการวิชาการ