ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

อาชีวะ ลงนามร่วมกับ บริษัท มิตรเจริญเคเบิลเวอร์คส์ พัฒนาบุคลากรงานเชื่อม

นายณรงค์ แผ้วพลส่ง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ร่วมกับ บริษัท มิตรเจริญเคเบิลเวอร์คส์ จำกัด จัดให้มีพิธีลงนามความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรงานเชื่อม เพราะอาชีวศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาชีพ เพื่อให้มีความรู้ทักษะที่สามารถพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้มีความพร้อมในด้านเทคโนโลยีงานเชื่อม รองรับนวัตกรรมเทคโนโลยีงานเชื่อมยุค 4.0 โดยจะร่วมกันพัฒนานวัตกรรม การฝึกปฏิบัติการเชื่อมไฟฟ้า แบบ 2 ระบบ 3 กระบวนการ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพนำไปสู่จุดมุ่งหมายที่สอดคล้องกับการเพิ่มศักยภาพกำลังคนด้านอาชีวศึกษา และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามสมรรถนะวิชาชีพช่างเชื่อม สามารถทำงานได้ทันทีหลังเรียนจบ

นายณรงค์ แผ้วพลส่ง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวต่อไปว่า การลงนามความร่วมมือ กับ บริษัท มิตรเจริญเคเบิลเวอร์คส์ จำกัด ครั้งนี้เป็นการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาด้านเทคโนโลยีงานเชื่อม สร้างโอกาสและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขางานเชื่อม เพื่อให้สอดคล้องความต้องการของตลาดแรงงาน จึงจำเป็นอย่างยิ่งในการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาบุคลากรอาชีวะด้านเทคโนโลยีงานเชื่อม โดยให้ครู นักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ตรงที่มีประโยชน์ในการทำงานด้านงานเชื่อม ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยินดีที่จะสนับสนุนและส่งเสริมให้มีกิจกรรมร่วมกัน ในการจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรม ครู บุคลากร หลักสูตรการฝึกอาชีพของนักศึกษาร่วมกับบริษัทเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับครูและผู้เรียนในการนำวิชาความรู้ไปประกอบอาชีพต่อไป