ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

ภาพข่าว: อาชีวะ ลงนามความร่วมมือ ร่วม บริษัท ลินคอล์น อีเล็คทริค พัฒนาด้านเทคโนโลยีงานช่างเชื่อม

นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการกรอาชีวศึกษา นายมิตรชาย ขาวนิ่ม กรรมการผู้จัดการบริษัท มิตรเจริญเคเบิลเวอร์คส จำกัด ลงนามความร่วมมือ ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาด้านเทคโนโลยีงานเชื่อม ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับ บริษัท มิตรเจริญเคเบิลเวอร์ค จำกัด เพื่อสร้างโอกาสและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องความต้องการของตลาดแรงงาน โดยจะมีการจัดทำหลักสูตร การฝึกอบรม ครู บุคลากร ต่อไป ณ บริษัท มิตรเจริญเคเบิลเวอร์ค จำกัด