ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

สจล. เปิดรับสมัครนักศึกษาแพทย์ หลักสูตรนานาชาติ รอบที่ 2


คณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2563 ระบบ TCAS (รอบที่ 2) มุ่งเน้นผลิตแพทย์ที่เน้นการศึกษาด้านแพทย์ควบคู่กับเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยโฟกัสด้าน System Design, System Biology and Artificial Intelligence in Medicine เพื่อให้ได้แพทย์ที่มีความรู้และความสามารถในด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ สำหรับคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นเพศชายและหญิง จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า โดยเปิดรับสมัครทาง www.reg.kmitl.ac.th/TCAS ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 23 มีนาคม 2563 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คณะแพทยศาสตร์ สจล. โทรศัพท์ 02-329-8000 หรือเว็บไซต์ http://md.kmitl.ac.th/